งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Historical data analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Historical data analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Historical data analysis

2 เป็นการเก็บข้อมูลยอนหลังเปนเวลาหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไป วิเคราะหเปรียบเทียบ
แนวโนมของขอมูล การเปรียบเทียบขอมูลของปนี้กับปที่ผานมา

3 โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และช่วยในเรื่องการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นซอฟท์แวร์มาใช้ในการจัดการทำรายงานและ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้บริหาร นักวางแผน และนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเรียกหาข้อมูลหรือสอบถาม เพื่อให้ได้รับคำตอบในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ เพื่อมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเช่น

4 2.การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด
1. การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงการทำพยากรณ์ยอดขาย 2.การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด 3. การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน กำไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ

5 End


ดาวน์โหลด ppt Historical data analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google