งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Historical data analysis. เป็นการเก็บข้อมูลยอนหลังเปนเว ลาหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไป วิเคราะหเปรียบเทียบ แนวโนมของขอมูล การ เปรียบเทียบขอมูลของปนี้กับปที่ผ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Historical data analysis. เป็นการเก็บข้อมูลยอนหลังเปนเว ลาหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไป วิเคราะหเปรียบเทียบ แนวโนมของขอมูล การ เปรียบเทียบขอมูลของปนี้กับปที่ผ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Historical data analysis

2 เป็นการเก็บข้อมูลยอนหลังเปนเว ลาหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไป วิเคราะหเปรียบเทียบ แนวโนมของขอมูล การ เปรียบเทียบขอมูลของปนี้กับปที่ผ านมา

3 โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูก นำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และ ช่วยในเรื่องการตัดสินใจโดยอาศัย เครื่องมือ ที่อยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นซอฟท์แวร์มาใช้ ในการจัดการทำรายงานและ เพิ่ม ประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้บริหาร นัก วางแผน และนักวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเรียกหาข้อมูลหรือ สอบถาม เพื่อให้ได้รับคำตอบใน รูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ เพื่อมาทำการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยตนเองเช่น

4 1. การเปรียบเทียบยอดขายระหว่าง ช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไป จนถึงการทำพยากรณ์ยอดขาย 2. การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด 3. การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน กำไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ

5 End


ดาวน์โหลด ppt Historical data analysis. เป็นการเก็บข้อมูลยอนหลังเปนเว ลาหลาย ๆ ป ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไป วิเคราะหเปรียบเทียบ แนวโนมของขอมูล การ เปรียบเทียบขอมูลของปนี้กับปที่ผ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google