งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Home Builder Industrial. จุดเด่นของธุรกิจรับ สร้างบ้าน ธุรกิจที่ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนสูง เข้ามาดำเนินธุรกิจง่าย ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค แบบบ้านที่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Home Builder Industrial. จุดเด่นของธุรกิจรับ สร้างบ้าน ธุรกิจที่ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนสูง เข้ามาดำเนินธุรกิจง่าย ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค แบบบ้านที่สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Home Builder Industrial

2 จุดเด่นของธุรกิจรับ สร้างบ้าน ธุรกิจที่ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนสูง เข้ามาดำเนินธุรกิจง่าย ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค แบบบ้านที่สามารถ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ ผู้บริโภค ธุรกิจนี้ไม่มีนักเก็งกำไร เพราะ พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ เป็นคน มีวินัยทางการเงินสูง

3 โอกาสทางธุรกิจรับ สร้างบ้าน จัดตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้าง การแข่งขันการให้สินเชื่อและอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำ ขอสินเชื่อง่าย การขายที่ดินเปล่า ที่ดินสำเร็จรูปมาก ขึ้นและการสร้างซ้ำในที่ดินเดิม พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน อยากได้บ้าน ตรงความต้องการ รายได้ชนชั้นกลางสูงขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บ ภาษีที่ดิน

4 ข้อจำกัดทางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้บริโภค แยกยาก ระหว่างสินค้าและบริการ มาตรฐานคุณภาพ / ความพึงพอใจ ลูกค้าต่างกันมาก มีผลต่อการบริหารต้นทุน แรงงานฝีมือมีน้อย การเข้ามาของคู่แข่งรายย่อย เกิดการ แข่งขันด้านราคา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นรายย่อย ไม่พร้อมเรื่องบริหาร จัดการ

5 ข้อจำกัดทางธุรกิจ ผลกระทบจากผู้ประกอบการไม่ สุจริต ลดความเชื่อมั่นลูกค้า ราคาวัสดุผันผวนขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ กม. อาคาร กฏเทศบัญญัติ ผังเมือง ไม่เอื้อต่อการสร้างบ้าน ปัจจัยทางการเมือง และเศรษฐกิจ โลก

6 พฤติกรรมลูกค้า วัยกลางคน ประมาณ 30 ปีขึ้นไปมีการวางแผนที่ดี เพราะต้องซื้อหาที่ดินเตรียมไว้รักครอบครัว คุ้นเคย และสบายใจเมื่ออยู่กับบ้าน กับครอบครัว Life style อาทิเช่น เดินเที่ยวจตุจักร ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ อยู่บ้าน ทานข้าวที่บ้าน ดู DVD อยู่บ้าน

7

8 หน่วย : ล้านบาท ทิศทางการปลูกสร้างบ้านปี 2007-2009 ที่ สำรวจภายในงานรับสร้างบ้าน ที่มา : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

9 City Condo

10 ผู้รับเหม าทั่วไป บริษัท รับสร้าง บ้าน

11 บริษัทรับสร้างบ้านที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรม การ บริหาร จัดการ อย่าง เป็น ระบบ ซื่อสัต ย์ จริงใจ ไม่คด โกง คุณภา พงาน ก่อสร้า ง + การ บริการ ครบ วงจร

12 เพิ่ม Technology ในการ ทำงาน เน้นการแข่งขันที่คุณภาพ มากกว่าราคา รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน และ เกื้อกูลกัน ระบบก่อสร้าง เป็นระบบ สำเร็จรูปมากขึ้น สัมคมเริ่มผลักดันให้เป็นธุรกิจ ที่ควบคุมได้ในที่สุด การปรับตัวของธุรกิจรับ สร้างบ้าน

13 เศรษฐกิ จค่อยๆ ฟื้นตัว ยอดขาย ที่เพิ่มขึ้น การ ขยายตัว ของฐาน ลูกค้าใน อนาคต

14 การสนับสนุนจากภาครัฐ ให้มี มาตรการกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุม ธุรกิจรับสร้างบ้าน พิจารณากฏหมายควบคุมอาคาร ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับภาวะการณ์ ปัจจุบัน ให้มีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อ พัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt Home Builder Industrial. จุดเด่นของธุรกิจรับ สร้างบ้าน ธุรกิจที่ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนสูง เข้ามาดำเนินธุรกิจง่าย ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค แบบบ้านที่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google