งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) เกี่ยวกับบริษัท ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อ ประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิต ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) เกี่ยวกับบริษัท ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อ ประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิต ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) เกี่ยวกับบริษัท ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อ ประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิต ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย รูปแบบ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทคล้ายกับ บริษัทอื่นๆทั่ว คือ มีการแบ่งระดับตำแหน่ง ของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานออกเป็น ฝ่ายย่อยๆเพื่อทำงานในแต่ละส่วนของบริษัท ให้บรรลุตามเป้าหมาย

2 ขั้นตอนการผลิต ในการผลิตมีขั้นตอนดังนี้

3 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯก็คือ ปูนซีเมนต์ตรา นกอินทรีย์ ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปมีหลาย ชนิดเพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ดังนี้

4 กลุ่มลูกค้า เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปูนซีเมนต์ต้อง นำไปใช้การก่อสร้างดังนั้นกลุ่มลูกค้าจึงเป็นภาค ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีความหลากหลายเพื่อ สนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง

5 กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง ในส่วนของคู่แข่งก็คือ บริษัทผู้ผลิต ปูนซีเมนต์ทั่วๆไป เช่น บริษัทปูนตราเสือ บริษัทปูน TPI เป็นต้น

6 อนาคต ในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัทฯอาจ กล่าวได้ว่าเครือข่ายของบริษัทฯได้ เติบโตขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ใหญ่ที่สุด และ มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ของ โลก จากความสำเร็จในการร่วมมือและการสนับสนุน ทางด้าน ความรู้ความชำนาญงานจากหนึ่งในผู้นำของ อุตสาหกรรมการผลิตปูน ซีเมนต์ของโลก " โฮลซิม " ทำให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯบน เวทีโลกเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมา ขณะที่บริษัทฯกำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ด้วย พลังที่แข็งแกร่ง บริษัทฯก็จะพัฒนาที่จะเป็นผู้ผลิต ปูนซีเมนต์ที่ได้รับความไว้ วางใจมากที่สุด ด้วยการ ปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พอใจ บริหารโครงสร้าง ทางการเงินให้มั่นคง พัฒนาคุณภาพบุคลากร อีกทั้ง ร่วมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์สังคมไทย ทุกขณะที่ทางบริษัทฯมุ่งมั่นสู่จุดหมายใหม่ที่สูงขึ้น และยังคงแน่วแน่ที่จะสนอง ตอบทุกความต้องการ

7 นโยบายเพื่อสังคม

8 นโยบายเพื่อสังคม ทำการชี้บ่งแง่มุมหรือประเด็นสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นในหัวข้อที่สำคัญดังนี้ - มลภาวะทางอากาศ - มลภาวะทางน้ำ - การจัดการของเสีย - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( เช่นคุณภาพของเสียง และความร้อน เป็นต้น )

9 System Analysis And Design Name : Mr. Man Chantorn Major : Information Technology 2 ID : 4531301051


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) เกี่ยวกับบริษัท ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อ ประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิต ปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google