งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดนโยบายการคลังและ บูรณาการของ 4 หน่วยงานหลัก ( 10-1- 55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดนโยบายการคลังและ บูรณาการของ 4 หน่วยงานหลัก ( 10-1- 55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดนโยบายการคลังและ บูรณาการของ 4 หน่วยงานหลัก ( 10-1- 55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1

2 กรอบนโยบายการคลัง ครอบคลุมนโยบายรายได้ รายจ่าย หนี้สาธารณะ และ ทรัพย์สิน กรอบวงเงินงบประมาณรายได้ โดยคณะทำงาน ประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนัก งบประมาณ สภาพัฒน์ กรมจัดเก็บ กรมธนารักษ์ และสคร. โดยมี สศค. เป็นเลขานุการ ในการประมาณรายได้ภาษี จะต้องไม่ลืมว่าภาษีที่เก็บ ได้จะถูกคืนภาษีและจัดสรรให้ อปท. รวมกว่าร้อยละ 50 เวลากล่าวถึง การคลังภาคสาธารณะจะต้องคิดรวม รัฐวิสาหกิจและอปท. ด้วย ความสัมพันธ์ในสองทิศทางระหว่างภาษีที่เก็บได้และ สภาวะของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3 การประมาณการรายได้ การประมาณการรายได้รัฐโดยพิจารณาจาก Real GDP อัตราเงินเฟ้อ การขยายตัวของมูลค่านำเข้า อัตรา แลกเปลี่ยน ปริมาณเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย โดยสรุปควรพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ และทิศทางการจัดเก็บรายได้ ที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์รายได้ภาษีจะพิจารณาจากอัตราการ บริโภคเฉลี่ย Tax Buoyancy และรายได้ต่อ GDP เนื่องจากรายได้รัฐต่อ GDP ของประเทศไทย เพียง ประมาณร้อย 17 ทำให้เป็นการยากในการพัฒนารัฐ สวัสดิการ

4 การประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และเงิน โอน ปัจจุบัน เนื่องจาก PPP และรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นมาก รายจ่ายลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องถึงร้อยละ 25 สำนักงบประมาณและสภาพัฒน์เป็นผู้กำหนดการ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย การชดเชยเงินคงคลัง ( จากการขาดดุลงบประมาณ ) ที่ มากขึ้นเป็นปัจจัยที่เบียดบังงบลงทุนได้ และทำให้ขาด ดุลในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องกู้ชดเชยการขาด ดุลในปีงบประมาณที่ผ่านมา กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ( หนี้ต่อ GDP ร้อยละ 60- ภาระหนี้ต่องบประมาณร้อยละ 15- งบลงทุนต่อ งบประมาณร้อยละ 25 )

5 นโยบายการคลังและเศรษฐกิจ รายได้นอกงบประมาณ = เงินฝากหน่วยราชการและ รัฐวิสาหกิจ เงินกู้ และเงินกองทุน นโยบายการคลังขาดดุลหรือสมดุล ส่งผลต่อเงินคงคลัง 2 บัญชี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 1 รับเงิน และ บัญชีที่ 2 จ่ายเงิน กำหนดให้สามารถกันรายจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ได้จ่าย ของหน่วยงานต่างๆได้ 2 ปี ซึ่งจะทำให้งบประมาณรายจ่าย ในอนาคตสูงขึ้น เงินคงคลังจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ ก็เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่รายจ่ายลดลงได้ยาก ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ ( ซึ่งควรแยกออกจากรายจ่ายประจำ ) และรายจ่ายสวัสดิการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดุล งบประมาณ นอกจากนี้ การใช้นโยบายภาษีเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน การกระจายอำนาจการคลังให้ อปท. และรายได้ภาษีที่ ลดลง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดุลงบประมาณของ ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดนโยบายการคลังและ บูรณาการของ 4 หน่วยงานหลัก ( 10-1- 55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google