งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกล ยุทธ์. ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร การทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัถตุ ประสงค์ตามที่กำหนด การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกล ยุทธ์. ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร การทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัถตุ ประสงค์ตามที่กำหนด การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกล ยุทธ์

2 ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร การทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัถตุ ประสงค์ตามที่กำหนด การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มี ส่วนในองค์การ (Stakeholder)

3 ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร ความรับผิดชอบทางการเงิน ได้แก่ อัตราผลกำไร ความรับผิดชอบทางสังคม ได้แก่ ความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ คนในสังคม

4 การกำหนดกลยุทธ์ ต้องมีลำดับชั้น เริ่มที่การมีวิสัยทัศน์ ก่อน - แสดงให้เห็นว่าอนาคตจะทำอะไร - ภารกิจองค์การกำลังทำอะไร หรือจะ ทำอะไร จากนั้นเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ - แสดงให้เห็นจุดหมายปลายทางใน การดำเนินงานของ องค์การ จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์ขั้นสุดท้าย - ทำเป็นแผนดำเนินงานขององค์การ

5 สรุปลำดับของกลยุทธ์ Strategy วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ ( Mission) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goal & Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนดำเนินงาน (Operating plan)

6 ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดพลังรวม วงจรชีวิตของ ผลิตภัณฑ์

7 พลังรวม (Synergy) พลังที่เกิดจากการรวมกันย่อมมี มากกว่าแต่ละส่วน ดำเนินการเอง ปัจจัยต่างๆ ที่มาสัมพันธ์จะก่อให้เกิด พลังมากกว่าปัจจัย แต่ละตัวแยกกัน

8 ผู้บริหารส่งเสริมให้การ บริหารบรรลุ พลังรวมทางตลาด (Market Synergy) พลังรวมทางต้นทุน (Cost Synergy) พลังรวมทางเทคโนโลยี (Technological Synergy) พลังรวมทางบริหาร (Management Synergy)

9 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ระยะเริ่มต้น (introduction stage) ระยะเจริญเติบโต (growth stage) ระยะเติบโตเต็มที่ (maturity stage) ระยะลดลง (decline stage)

10 การสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน การขายสินค้าและบริการที่ แตกต่างจากคู่แข่งขัน การผลิตสินค้าและบริการด้วย ต้นทุนที่ถูกกว่าหรือ ความเป็นผู้นำทางต้นทุน การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่ แข่งขัน

11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ปัจจัยอะไรที่องค์การควบคุม ไม่ได้จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง หรือคุกคามองค์การ ปัจจัยอะไรที่เป็นโอกาสในการ ดำเนินงานขององค์การ ปัจจัยภายนอกแยกเป็น สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ปัจจัยอะไรที่องค์การสามารถ ควบคุมได้ที่เป็นจุดอ่อนที่องค์การ จะต้องขจัด และที่เป็นจุดแข็งที่ องค์การจะต้องเสริมให้มากขึ้น ปัจจัยภายในแยกเป็น ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ลูกโซ่คุณค่าและกระบวนการ ระบบงานหลักขององค์การ

13 การกำหนดกลยุทธ์ระดับ ดำเนินงาน การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ด้วย การขายสินค้าและให้บริการที่ดีและ มีคุณค่า การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าทำได้ 2 วิธีคือ - การบริหารคุณภาพโดยรวม - การปรับกระบวนการบริหารให้สั้น และเร็ว

14 การกำหนดกลยุทธ์ระดับ บริษัท การสร้างคุณค่าหรือผลกำไรให้กับ เจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ทำให้ องค์การเกิดความมั่นคงและ เจริญเติบโต การสร้างคุณค่าให้กับเจ้าของคือ การกระจายธุรกิจ - กระจายในแนวนอน - กระจายในแนวดิ่ง - กระจายระดับโลก

15 กลยุทธ์ระดับธุรกิจพิจารณา องค์ประกอบ ผู้ร่วมแข่งขันมีจำนวนเท่าไหร่ ค่าที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการแข่งขัน กฎการแข่งขันที่เป็นกรอบของการ แข่งขัน กลวิธีในการแข่งขัน ขอบเขตของการแข่งขัน

16 การกำหนดกลยุทธ์ระดับ นานาชาติ กลยุทธ์ต่างกันในแต่ละ ประเทศ กลยุทธ์เดียวกันในทุกประเทศ กลยุทธ์ผสม

17 การนำกลยุทธ์ไปใช้ การเปลี่ยนแปลงโดย วิวัฒนาการกับการปฏิวัติ การเรียนรู้องค์การ การใช้ความเป็นผู้นำเป็น เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกล ยุทธ์. ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร การทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัถตุ ประสงค์ตามที่กำหนด การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google