งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในชีวิตประจำวันของเรา มีความต้องการ บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จาน ช้อน แก้วน้ำ อาหาร เป็นต้น สินค้าเหล่านี้บางครั้งเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในชีวิตประจำวันของเรา มีความต้องการ บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จาน ช้อน แก้วน้ำ อาหาร เป็นต้น สินค้าเหล่านี้บางครั้งเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในชีวิตประจำวันของเรา มีความต้องการ บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จาน ช้อน แก้วน้ำ อาหาร เป็นต้น สินค้าเหล่านี้บางครั้งเรา ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ จึงมีผู้ผลิตสินค้า ต่างๆ ขึ้นมาขาย  การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคและการผลิต เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ ดังนั้น เศรษฐศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน

2 1. แรงจูงใจในการตัดสินใจใช้ ทรัพยากร  ด้านปัจจัย 4 คนต้องการปัจจัย 4 เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงมีการ นำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นปัจจัย 4 เพื่อ สนองความต้องการของคน  ด้านประเพณี เรามีวัฒนธรรมที่สืบทอด ต่อๆกันมา เช่น ประเพณีลอยกระทง  ด้านความสะดวกสบาย  ด้านการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นการกระตุ้น ความต้องการสินค้าต่างๆของคนเรา

3 2. ปัจจัยการผลิต  การที่เราจะผลิตสอนค้าต่างๆได้ ต้องมีปัจจัยในการ ผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ 1. ที่ดิน 1. ที่ดิน 2. ทุน 2. ทุน 3. แรงงาน 3. แรงงาน 4. การประกอบการ 4. การประกอบการ

4 3. เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ เเเเทคโนโลยี หมายถึง วิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม ผลผลิตสินค้าให้มากขึ้นหรือแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับด้านการผลิตและบริการ กกกการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและ บริการ จะช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ดีขึ้น

5 4. การแข่งขันในการผลิตและ การตลาด  การแข่งขันในการผลิต หมายถึง การพยายามทำให้ ต้นทุนผลิตสินค้ามีราคาต่ำลง  การตลาด หมายถึง สถานที่ รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ

6 5. การบริโภค  การบริโภค หมายถึง การใช้ ประโยชน์จากสินค้าและบริการ เพื่อเสนอความต้องการของตนเอง  สินค้าที่เราบริโภคนั้นมี 2 ประเภท - ประเภทคงทนถาวร - ประเภทคงทนถาวร - ไม่คงทน - ไม่คงทน  หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้า และบริการต่างๆ - ความจำเป็น - ความจำเป็น - การเปรียบเทียบราคา - การเปรียบเทียบราคา - คุณภาพของสินค้า - คุณภาพของสินค้า

7 เศรษฐกิจพอเพียง การผลิต ปัจจัยในการ ผลิต กระบวนการ ผลิต ผลผลิต สินค้า

8 แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ( ทฤษฏีใหม่ )  ขั้นตอนที่ 1 ระยะเริ่มต้นให้แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 พื้นที่ 30% เป็นขุดเป็นสระน้ำ ส่วนที่ 1 พื้นที่ 30% เป็นขุดเป็นสระน้ำ ส่วนที่ 2 พื้นที่ 30% เป็นปลูกข้าวกินใน ครอบครัว ส่วนที่ 2 พื้นที่ 30% เป็นปลูกข้าวกินใน ครอบครัว ส่วนที่ 3 พื้นที่ 30% เป็นการปลูกผัก ผลไม้ ส่วนที่ 3 พื้นที่ 30% เป็นการปลูกผัก ผลไม้ ส่วนที่ 4 พื้นที่ 10% เป็นปลูกบ้านและเลี้ยง สัตว์ ส่วนที่ 4 พื้นที่ 10% เป็นปลูกบ้านและเลี้ยง สัตว์


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ในชีวิตประจำวันของเรา มีความต้องการ บริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จาน ช้อน แก้วน้ำ อาหาร เป็นต้น สินค้าเหล่านี้บางครั้งเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google