งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาด กับสิ่งแวดล้อม. สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด  สิ่งแวดล้อมภายนอก – สิ่งแวดล้อมมหภาค – สิ่งแวดล้อมจุลภาค  สิ่งแวดล้อมภายใน – ปัจจัยทางการตลาด – สิ่งแวดล้อมภายในอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาด กับสิ่งแวดล้อม. สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด  สิ่งแวดล้อมภายนอก – สิ่งแวดล้อมมหภาค – สิ่งแวดล้อมจุลภาค  สิ่งแวดล้อมภายใน – ปัจจัยทางการตลาด – สิ่งแวดล้อมภายในอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาด กับสิ่งแวดล้อม

2 สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด  สิ่งแวดล้อมภายนอก – สิ่งแวดล้อมมหภาค – สิ่งแวดล้อมจุลภาค  สิ่งแวดล้อมภายใน – ปัจจัยทางการตลาด – สิ่งแวดล้อมภายในอื่น

3 สิ่งแวดล้อม ภายนอก  สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro environment)  สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Micro environment)

4 สิ่งแวดล้อมมหภาค  ประชากรศาสตร์ – การเปลี่ยนแปลงของจำนวน ประชากร – การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและ การลดลงของอัตราการตาย – อายุของประชากรที่แตกต่างกัน  วัยรุ่น, วัยทำงานตอนต้น, วัยทำงาน ตอนปลาย, วัยชรา

5  ประชากรศาสตร์ – การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ ครอบครัว  อายุเฉลี่ยในการแต่งงานสูงขึ้น  มีบุตรน้อยลง  หย่าร้างมากขึ้น, ภรรยาทำงาน มากขึ้น – การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่ อาศัย : อาศัยคอนโด, ผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่เสนอขายต้องมีความ สอดคล้อง สิ่งแวดล้อมมหภาค

6  ประชากรศาสตร์ – การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์  การย้ายถิ่นฐาน และการขยาย ของชุมชนเมือง – การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา – ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและสี ผิว

7  เศรษฐกิจ – รายได้ประชาชาติ – ภาวะเงินเฟ้อ / เงินฝืด – การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย : ใช้เงินอนาคต – การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ( เงิน ฝาก ) – การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา – อัตราการว่างงาน สิ่งแวดล้อมมหภาค

8  การแข่งขัน – การแข่งขันแบบทั่วไป : สินค้า ทดแทนกัน – การแข่งขันในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ชนิด เดียวกันแต่มีรูปแบบต่างกัน เช่น กาแฟเมล็ด และกาแฟสำเร็จรูป – การแข่งขันในด้านตรายี่ห้อ เช่น คอมพิวเตอร์, มือถือ สิ่งแวดล้อมมหภาค

9  สังคมและวัฒนธรรม – การคำนึงถึงคุณภาพชีวิต – การเปลี่ยนแปลงบทบาทสตรี – ทัศนคติที่มีต่อการรักษาสุขภาพและ การรับประทาน – การเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อ ( ไม่ วางแผนการซื้อมากขึ้น ) – ความต้องการความสะดวกสบาย เพิ่มขึ้น : ( ขนาด, บริการ, การเงิน ) สิ่งแวดล้อมมหภาค

10  การเมืองและกฎหมาย – เพื่อคุ้มครองธุรกิจจากการ แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม – เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจาก ธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม – เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ สังคมส่วนรวม เช่น การออก กม. คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมหภาค

11  เทคโนโลยี – การพัฒนาและความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี – ทำให้เกิดการสร้างสรรค์และ การทำลาย ( การทดแทนและ การปิดตัวของธุรกิจบางธุรกิจ ) สิ่งแวดล้อมมหภาค

12  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ – สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ – มีผลต่อการดำรงชีวิตโดยตรง – ภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งแวดล้อมมหภาค

13 Green Marketing  ลัทธิการบริโภคสีเขียว : สินค้า ที่ไม่สร้างปัญหาและผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม – Green Marketing: กลยุทธ์ การตลาดเพื่อรับผิดชอบต่อ สังคมและสภาพแวดล้อม เช่น บอดี้ชอป – Green Product: ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

14 Tesco Greenstore( พระราม 1)

15 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ กรีนมาร์เก็ตติ้ง ”  Recycle: กลับเข้าสู่กระบวนการแปร รูปเพื่อใช้ใหม่  Reuse: การนำกลับมาใช้ซ้ำ  Reduce: การลดการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการ ทำลาย  Refill: นำผลิตภัณฑ์มาเติมเพื่อใช้ ใหม่  Reject: หลีกเลี่ยงการใช้แล้วทิ้งและ หลีกเลี่ยงการใช้สิน ค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม

16 สิ่งแวดล้อม จุลภาค  ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ (Suppliers)  คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)  ตลาดหรือลูกค้า (Customer or Market)

17 คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) 1. คนกลางหรือผู้ขายต่อ – พ่อค้าคนกลาง (merchant Middleman): มีกรรมสิทธ์ใน สินค้าที่ตนจำหน่าย  พ่อค้าส่ง (Wholesaler)  พ่อค้าปลีก (Retailer)

18 คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) 1. คนกลางหรือผู้ขายต่อ – ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman): ไม่มีกรรมสิทธ์ใน ตัวสินค้า เป็นคนกลางของผู้ ว่าจ้างเพื่อขายสินค้าให้ โดยได้ ค่าธรรมเนียมในการขายสินค้า ได้แก่  นายหน้า (Broker)  ตัวแทนจำหน่าย (Selling Agent)  บริษัทประมูล (Auction Company)

19 2. สถาบันอำนวยความสะดวก ทางการตลาด  อำนวยความสะดวกในการขาย, การรักษาสินค้า, การ เคลื่อนย้ายสินค้า  ไม่มีหน้าที่ซื้อขาย หรือเจรจา ต่อรองการขาย  เช่น บริษัทวิจัยกสิกรไทย, FedEx คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)

20 ตลาดหรือลูกค้า  ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market)  ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) or BM  ตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลาง (Reseller Market)  ตลาดรัฐบาล (Government Market)  ตลาดต่างประเทศ (International Market)

21 สิ่งแวดล้อม ภายใน  ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Factor) หรือส่วน ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  สิ่งแวดล้อมภายในอื่นๆ (Internal Non-marketing Resource)

22 ปัจจัยทาง การตลาด  ผลิตภัณฑ์  ราคา  การจัดจำหน่าย  การส่งเสริมการตลาด

23 สิ่งแวดล้อม ภายในอื่นๆ  ฝ่ายการผลิต  การเงิน  ทรัพยากรมนุษย์  ที่ตั้งบริษัท  ความสามารถในการวิจัยและ พัฒนา  ภาพพจน์ของบริษัท


ดาวน์โหลด ppt การตลาด กับสิ่งแวดล้อม. สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด  สิ่งแวดล้อมภายนอก – สิ่งแวดล้อมมหภาค – สิ่งแวดล้อมจุลภาค  สิ่งแวดล้อมภายใน – ปัจจัยทางการตลาด – สิ่งแวดล้อมภายในอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google