งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกำหนดกล ยุทธ์ทางการตลาด. สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการจำหน่าย อย่างทั่วถึง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย ส่วนแบ่งทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกำหนดกล ยุทธ์ทางการตลาด. สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการจำหน่าย อย่างทั่วถึง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย ส่วนแบ่งทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกำหนดกล ยุทธ์ทางการตลาด

2 สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการจำหน่าย อย่างทั่วถึง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย ส่วนแบ่งทางการตลาด สูง

3 ภาพพจน์ของสินค้าและ บริษัทดี ต้นทุนการผลิตต่ำแคมเปลโฆษณาดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

4 สิ่งไม่ดีหรือมีข้อบกพร่อง ที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์หรือ บริษัท สิ่งไม่ดีหรือมีข้อบกพร่อง ที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์หรือ บริษัท ราคาแพงกว่ามีให้เลือกน้อยกว่า รูปแบบไม่สวย ไม่ แข็งแรง ขนาดใหญ่เกินไป มี น้ำหนักมาก

5 สายผลิตภัณฑ์แคบ ช่องทางการจำหน่าย ไม่เพียงพอ ภาพพจน์สินค้าไม่ดี ไม่มีงบประมาณการ โฆษณา ไม่มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

6 จุดแข็งคู่แข่งเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่กิจการเราไม่ สามารถควบคุมได้แต่เป็นผลบวก ต่อกิจการของเรา จุดแข็งคู่แข่งเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่กิจการเราไม่ สามารถควบคุมได้แต่เป็นผลบวก ต่อกิจการของเรา คู่แข่งขันเลิกกิจการ ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าของ ผู้บริโภค จำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมาก ขึ้น

7 การส่งเสริมจาก ภาครัฐบาล อัตราการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือวิชาการ ใหม่ที่เอื้ออำนวย ประโยชน์ต่อธุรกิจ

8 ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ มีผลในทางลบต่อกิจการของเรา จุด แข่งของคู่แข่งขัน พฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนิน กิจการบริษัท อัตราการเกิดของ ประชากรที่ลดลงมีผละทบต่อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อสินค้าราคาสูง สิ่งที่ ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบ ต่อกิจการของเราถือเป็นอุปสรรค ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ มีผลในทางลบต่อกิจการของเรา จุด แข่งของคู่แข่งขัน พฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนิน กิจการบริษัท อัตราการเกิดของ ประชากรที่ลดลงมีผละทบต่อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อสินค้าราคาสูง สิ่งที่ ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบ ต่อกิจการของเราถือเป็นอุปสรรค

9 คู่แข่งขันทุ่มงบประมาณการ โฆษณาสูงมาก คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาใน ตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนกันได้กฎหมายหรือระเบียบการ ผู้บริโภคไม่มีความภัคดีในตรา ยี่ห้อ จำนวนผู้บริโภคลดน้อยลง อัตราการเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจซบเซา


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกำหนดกล ยุทธ์ทางการตลาด. สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการจำหน่าย อย่างทั่วถึง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย ส่วนแบ่งทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google