งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

2 สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์หรือบริษัท
1.จุดแข็ง (Strengths) สิ่งดีที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์หรือบริษัท สินค้ามีคุณภาพ มีช่องทางการจำหน่ายอย่างทั่วถึง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย ส่วนแบ่งทางการตลาดสูง

3 ภาพพจน์ของสินค้าและบริษัทดี
ต้นทุนการผลิตต่ำ แคมเปลโฆษณาดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

4 สิ่งไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท
2.จุดอ่อน (Weaknesses) สิ่งไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท ราคาแพงกว่า มีให้เลือกน้อยกว่า รูปแบบไม่สวย ไม่แข็งแรง ขนาดใหญ่เกินไป มีน้ำหนักมาก

5 สายผลิตภัณฑ์แคบ ช่องทางการจำหน่ายไม่เพียงพอ ภาพพจน์สินค้าไม่ดี ไม่มีงบประมาณการโฆษณา ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

6 3.โอกาส (Opportunities)
จุดแข็งคู่แข่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ กิจการเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นผลบวกต่อกิจการ ของเรา คู่แข่งขันเลิกกิจการ ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าของผู้บริโภค จำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

7 จำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
การส่งเสริมจากภาครัฐบาล อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือวิชาการใหม่ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อธุรกิจ

8 4.อุปสรรค (Threats) ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีผลในทางลบต่อกิจการ ของเรา จุดแข่งของคู่แข่งขัน พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ สอดคล้องกับการดำเนินกิจการบริษัท อัตราการเกิดของ ประชากรที่ลดลงมีผละทบต่อผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเศรษฐกิจ ตกต่ำซึ่งมีผลกระทบต่อสินค้าราคาสูง สิ่งที่ไม่สามารถควบคุม ได้และมีผลกระทบต่อกิจการของเราถือเป็นอุปสรรค

9 คู่แข่งขันทุ่มงบประมาณการโฆษณาสูงมาก
คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนกันได้ กฎหมายหรือระเบียบการ ผู้บริโภคไม่มีความภัคดีในตรายี่ห้อ จำนวนผู้บริโภคลดน้อยลง อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซบเซา


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google