งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด
MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University

2 วิวัฒนาการทางการตลาด
แสวงหาปัจจัยสี่ตามธรรมชาติ การผลิตแบบง่ายๆ Barter System Money System: การใช้เงินเป็นสื่อกลาง เกิดตลาด(Market) MK212

3 ตลาด (Market) องค์ประกอบของตลาด กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
มีความจำเป็น และ/หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน(มีกำลังซื้อ) มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรที่ตนมี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ MK212

4 ความจำเป็นและความต้องการ
ความจำเป็น (Needs): ความต้องการขั้นพื้นฐาน เป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการนั้น ความต้องการ(Wants): เป็นการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ต้องการสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่งหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและบุคลิกส่วนตัว MK212

5 ความหมายของการตลาด การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (AMA ปี 85) MK212

6 จุดสำคัญของการตลาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สินค้าและบริการ MK212

7 วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด
แนวความคิดด้านการผลิต แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ แนวความคิดด้านการขาย แนวความคิดด้านการตลาด แนวความคิดการตลาดที่เกี่ยวกับสังคม MK212

8 ความสำคัญของการตลาด ความสำคัญต่อบุคคล สร้างอาชีพ
อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ สร้างรายได้ให้องค์กร ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม: สร้างรายได้ให้ประเทศ MK212

9 หน้าที่ทางการตลาด สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการวิเคราะห์และวิจัย การซื้อ: ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมต้นทุน การเก็บรักษา: เก็บรักษาให้พอกับความต้องการของลูกค้า และไม่นานเกินไปจนล้าสมัย MK212

10 หน้าที่ทางการตลาด การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า
ได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการลูกค้า การขาย : กระตุ้นลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้มากและเร็วขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักได้แก่ การโฆษณา - การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์ MK212

11 หน้าที่ทางการตลาด การขนส่ง: การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ, รวดเร็ว และเหมาะกับสินค้า การเงิน: บริหารเงินให้อยู่ในงบที่ประมาณไว้ การรับภาระเสี่ยงภัย: หาสาเหตุและหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น MK212

12 อะไร คือ 4 P’s

13 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
Product Price Place Promotion MK212

14 Product สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ Goods Services Ideas MK212

15 Price การกำหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคา ต้นทุน ความสามารถในการซื้อของลูกค้า สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง,กม. MK212

16 Place การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การขนส่ง การคลังสินค้า / การบริหารสินค้าคงเหลือ การตัดสินใจเรื่องคนกลาง MK212

17 Promotion การโฆษณา: แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และเสียค่าใช้จ่าย การขายโดยใช้พนักงานขาย: จูงใจด้วยการเจรจา การส่งเสริมการขาย: เร่งการตัดสินใจซื้อ, ให้ซื้อมากขึ้น, มากขึ้น หรือให้ทดลองใช้ การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์:สร้างภาพลักษณ์ MK212


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google