งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University

2 MK2122 วิวัฒนาการทางการ ตลาด แสวงหาปัจจัยสี่ตาม ธรรมชาติ การผลิตแบบง่ายๆ Barter System Money System: การใช้เงิน เป็นสื่อกลาง เกิดตลาด (Market)

3 MK2123 ตลาด (Market) องค์ประกอบของตลาด – กลุ่มบุคคลหรือองค์กร – มีความจำเป็น และ / หรือ ต้องการ ในผลิตภัณฑ์ – มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน ( มีกำลังซื้อ ) – มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วย ทรัพยากรที่ตนมี – มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

4 MK2124 ความจำเป็นและความ ต้องการ ความจำเป็น (Needs): ความ ต้องการขั้นพื้นฐาน เป็นตัวผลักดัน ให้เกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความ ต้องการนั้น ความต้องการ (Wants): เป็นการ แสดงออก หรือพฤติกรรมที่ต้องการ สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่ง หล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและ บุคลิกส่วนตัว

5 MK2125 ความหมายของ การตลาด การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติ ตามแนวคิด การกำหนดราคา การ ส่งเสริมการตลาด และการจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อ สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ ผู้บริโภคได้รับความสุข ความ พอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร (AMA ปี 85)

6 MK2126 จุดสำคัญของ การตลาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำ ให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สินค้าและบริการ

7 MK2127 วิวัฒนาการแนวความคิด การตลาด แนวความคิดด้านการผลิต แนวความคิดด้านตัว ผลิตภัณฑ์ แนวความคิดด้านการขาย แนวความคิดด้านการตลาด แนวความคิดการตลาดที่ เกี่ยวกับสังคม

8 MK2128 ความสำคัญของ การตลาด ความสำคัญต่อบุคคล – สร้างอาชีพ – อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ – สร้างรายได้ให้องค์กร – ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและ สังคม : สร้างรายได้ให้ประเทศ

9 MK2129 หน้าที่ทางการตลาด สารสนเทศทางการตลาดและการ วิจัยตลาด – เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมา ใช้ในการวิเคราะห์และวิจัย การซื้อ : ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสม เพื่อควบคุมต้นทุน การเก็บรักษา : เก็บรักษาให้พอ กับความต้องการของลูกค้า และ ไม่นานเกินไปจนล้าสมัย

10 MK21210 การจัดมาตรฐานและคุณภาพ ของสินค้า – ได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการ ลูกค้า การขาย : กระตุ้นลูกค้าให้ซื้อ สินค้าได้มากและเร็วขึ้น ซึ่ง กิจกรรมหลักได้แก่ – การโฆษณา - การใช้ พนักงานขาย – การส่งเสริมการขาย - การ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทางการตลาด

11 MK21211 หน้าที่ทางการตลาด การขนส่ง : การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ, รวดเร็ว และเหมาะกับสินค้า การเงิน : บริหารเงินให้อยู่ในงบที่ ประมาณไว้ การรับภาระเสี่ยงภัย : หาสาเหตุ และหาทางป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น

12 อะไร คือ 4 P’s

13 MK21213 ส่วนประสมทาง การตลาด 4P’s Product Price Place Promotion

14 MK21214 Product สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนอง ความต้องการของลูกค้า ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ •Goods •Services •Ideas

15 MK21215 Price การกำหนดราคาสินค้าและ การตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้ง ราคา • ต้นทุน • ความสามารถในการซื้อของ ลูกค้า • สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง, กม.

16 MK21216 Place การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จาก ผู้ผลิตไปยังลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ – การขนส่ง – การคลังสินค้า / การบริหาร สินค้าคงเหลือ – การตัดสินใจเรื่องคนกลาง

17 MK21217 Promotion การโฆษณา : แจ้งข่าวของกิจการ และสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และ เสียค่าใช้จ่าย การขายโดยใช้พนักงานขาย : จูงใจ ด้วยการเจรจา การส่งเสริมการขาย : เร่งการ ตัดสินใจซื้อ, ให้ซื้อมากขึ้น, มากขึ้น หรือให้ทดลองใช้ การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ : สร้างภาพลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การตลาด MK212: Marketing Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google