งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Management ผศ. กันธิชา ทองพูล. Diagram กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี ธุรกิจข้ามชาติ กระทบ ต่อ องค์การ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Management ผศ. กันธิชา ทองพูล. Diagram กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี ธุรกิจข้ามชาติ กระทบ ต่อ องค์การ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Management ผศ. กันธิชา ทองพูล

2

3 Diagram กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี ธุรกิจข้ามชาติ กระทบ ต่อ องค์การ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม

4 สภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจ สภาพแวดล้อม ทั่วไป PESTLE สภาพแวดล้อมใน การดำเนินงาน Five-Force Model สภาพแวดล้อม ภายใน Value Chain 7’s MacKinsey กฎหมายและ การเมือง เศรษฐกิจเทคโนโลยี สังคม องค์การ

5

6 Environmental Factors

7 Political ( การเมือง ) เสถียรภาพของรัฐบาล การพัฒนาการทางการเมือง นโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม นโยบายการลงทุนของรัฐบาล การเคลื่อนไหวทางการเมือง จุดแข็งของฝ่ายค้านและกลุ่มที่เป็นฝ่าย ตรงกันข้าม นโยบายการค้าต่างประเทศ เขต การค้าเสรี

8 Economic ( เศรษฐกิจ ) อัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ อัตราการออม อัตราการว่างงาน บรรยากาศการลงทุน อัตราค่าจ้างและเงินเดือน แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ

9 Social ( สังคมและ วัฒนธรรม ) อัตราการเกิด อัตราการตายของ ประชากร ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา วิถีการดำรงชีวิต (Life style) ภาวะการมีงานทำ การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ บริโภค การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิส่วนบุคคล ทางเลือก และอำนาจ ในการต่อรอง

10 42.2 35.6 8.6 6.4 10. 8 6.0 6.8 10.9 23.9 อัตรา ตาย อัตราเพิ่ม ตาม ธรรมชาติ อัตรา เกิด แผนภูมิ อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราต่อประชากร 1,000 คน ปี 17.9

11

12 ชั้นของสังคม (Social class) ระดับสูงอย่างสูง ผู้ดีเก่า - นิตยสารเฉพาะกลุ่ม สูงอย่างต่ำ ผู้บริหารระดับสูง - ต้องการการ ยอมรับ กลางอย่างสูง ผู้ที่ได้รับความสำเร็จทางอาชีพ กลางอย่างต่ำ พนักงาน ข้าราชการ - หนังสือพิมพ์ นิตยสารบันเทิง ต่ำอย่างสูง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน - ส่งเสริมการขาย ต่ำอย่างต่ำ กรรมกรที่มีรายได้ต่ำ - ส่งเสริมการ ขาย ณ จุดขาย

13 Technology ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต

14 3G3G

15

16

17

18

19

20

21 Legal ( กฎหมาย ) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน ภาษีอากร กฎหมายห้ามการผูกขาด กฎหมายควบคุมมลภาวะ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการค้า กฎหมายควบคุมต่าง ๆ

22 Environment ( สิ่งแวดล้อม ) สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟป่า ซึนา มิ พายุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรรมชาติ

23

24

25

26 Case study analysis เปิดแผนลงทุน “ เครือสหพัฒน์ ”

27 External analysis Opportunities Political Economic Social Technological Legal Environmental Political Economic Social Technological Legal Environmental Threats Political Economic Social Technological Legal Environmental Political Economic Social Technological Legal Environmental PESTLE

28


ดาวน์โหลด ppt Strategic Management ผศ. กันธิชา ทองพูล. Diagram กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี ธุรกิจข้ามชาติ กระทบ ต่อ องค์การ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google