งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่อยู่อาศัย การตรวจสอบสภาวะ แวดล้อม ๑.ในประเทศ - การเมือง - สังคมจิตวิทยา - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี ๒. ต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่อยู่อาศัย การตรวจสอบสภาวะ แวดล้อม ๑.ในประเทศ - การเมือง - สังคมจิตวิทยา - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี ๒. ต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่อยู่อาศัย การตรวจสอบสภาวะ แวดล้อม ๑.ในประเทศ - การเมือง - สังคมจิตวิทยา - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี ๒. ต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม

3 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ๑. รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาสำคัญต่าง ๆ ทั้ง ภายนอกและภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้านที่อยู่อาศัย ๒. พิจารณาแยกแรงผลักดัน ( เหตุ ) และแนวโน้ม ( ผล ) รวมทั้งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี ซึ่งอาจจะมีผลทันทีหรือมีผลต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ได้

4 ๑. เสริมสร้างความสามารถของประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัยของตนเองอย่าง เพียงพอ ๒. สร้างความสมดุลให้กลไกตลาดเอื้อ ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นธรรม ๓. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้มี รายได้น้อย ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสถานที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ๑ นโยบายแห่งรัฐ และการสนับสนุนสิทธิของประชาชน เข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

5 ๑. ส่งเสริมจัดรูปที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยใน เขตเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้ น้อย ๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ประชาชนในหน่วยงานของรัฐ ๓. จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย แห่งชาติ ๔. จัดตั้งศูนย์บริการร่วมของภาครัฐ กลุ่ม ๒ กฎระเบียบและโครงสร้างองค์การ

6 ๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เอื้อ ประโยชน์ในการพัฒนาตามผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ๒. พัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน และการตัดสินใจลงทุนโครงการสาธารณะ ประโยชน์ ๓. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำ ดัชนีที่อยู่อาศัยด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบ จัดการสารสนเทศ (MIS) กลุ่ม ๓ ผังเมือง สาธารณูปโภค และสารสนเทศ

7 ๑. ส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมีรูปแบบ ทางการเงินใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุน ใช้พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ๒. เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อยให้ เข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างเสมอภาค ๓. มาตรการทางภาษีที่จูงใจการลงทุนผลิตที่ อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม ๔ การเงินเคหะการ / สินเชื่อก่อสร้าง และการเข้าถึงแหล่งทุน

8 ผลสรุปจากการสัมมนาจะใช้เป็น เครื่องมือ • ในการแปลงวิสัยทัศน์เป็นยุทธศาสตร์สู่ แผนปฏิบัติการ • เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาแผนงานของชาติ • กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐส่วนกลาง / ภูมิภาค ทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการ / องค์กร ประชาชน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ เลือกกลยุทธ์ และโครงการตามบริบทของตน โดยลดความสิ้นเปลือง ขจัดการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ • เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึง / ครอบครอง สิทธิการอยู่อาศัย อันเป็นชีวิตที่ ดีกว่า ตามความต้องการแต่ละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ ที่อยู่อาศัย การตรวจสอบสภาวะ แวดล้อม ๑.ในประเทศ - การเมือง - สังคมจิตวิทยา - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี ๒. ต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google