งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA Free Trade Area Bilateral Agreement. FTA ; Free Trade Area เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA Free Trade Area Bilateral Agreement. FTA ; Free Trade Area เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA Free Trade Area Bilateral Agreement

2 FTA ; Free Trade Area เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือ น้อยที่สุด หรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูง กว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีใน อดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า (goods) โดย การลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่ เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆนั้น รวมไปถึงการเปิด เสรีด้านบริการ (services) และการลงทุนด้วย เขต การค้าเสรีที่สำคัญในปัจจุบัน คือ NAFTA และ AFTA และขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ในระหว่างการเจรจา จัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคอเมริกา (Free Trade Area of Americas : FTAA) โดย ตั้งเป้าหมายที่จะให้การเจรจาเสร็จสิ้นในปี พ. ศ. 2548 ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.moc.go.th/web/147/index_th.asp?G_id=147

3 FTA ; Free Trade Area เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ให้เหลือน้อยที่สุด และเก็บภาษีสูงกับ ประเทศที่อยู่นอกกลุ่มที่มิได้มีการเปิดการค้า เสรีระหว่างกัน โดยจะมีลักษณะเป็นการ เจรจาการค้าในแบบ “ ทวิภาคี ” ( รายประเทศ ) ไม่ใช่แบบ “ พหุภาคี ” ( หลายประเทศ ) เช่น WTO การทำเขตการค้าเสรี ในปัจจุบันจะมุ่ง เสรีการบริการและการลงทุนด้วย ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( http://www.dbd.go.th)

4 FTA ; พันธมิตรการค้า หุ้นส่วน อนาคต หลังการประชุมเอเปคก่อให้เกิดการ เจรจาทวิภาคีเพิ่มเติมมากมาย ความเชื่อของภาครัฐ – เมื่อสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่สัญญา ไม่ต้องเสียภาษี สินค้าไทยราคาจะต่ำลง ส่งผล ให้ความต้องการซื้อมากขึ้น ภาคการผลิตจะ ขยายตัว เมื่อความต้องการซื้อมากขึ้น ราคา สินค้าจะปรับขึ้นเองตามกลไก –FTA จะช่วยให้ภาคการผลิตปรับทิศทางสู่ มาตรฐานมากขึ้น ความจริงที่ต้องเผชิญ – ความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู่กับการเจรจาของ ภาครัฐเท่านั้น – เมื่อเปิดเสรี ประเทศคู่สัญญาสามารถนำ สินค้าเข้ามาจำหน่ายตัดราคาสินค้าท้องถิ่นได้ ถ้าหากรัฐขาดการเจรจาเพื่อการปกป้องที่ดี

5 FTA ; ไทยได้หรือ เสีย บทความโดย วิษณุ บุญมารัตน์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ( หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จันทร์ที่ 5 เมษายน 2547 หน้า 15) “ เป็นกับดักเศรษฐกิจที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าการค้า ระหว่างประเทศของไทยอย่างมากมายในอนาคตได้ หากกระทำไปด้วยความไม่รอบคอบ มองประโยชน์ เพียงแค่ระยะสั้น โดยขาดการศึกษาให้รอบคอบ และ รัดกุมทั้งผลดีผลเสียตลอดจนขาดการเปิดเผยผล การศึกษาต่อสาธารณชน ” FTA อาจเป็นนโยบายการค้าที่รัฐเข้ามามีบทบาท แทรกแซงน้อยที่สุดโดยปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้า ระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและข้อจำกัด เสรีภาพทางการค้า เช่น การตั้งกำแพงภาษี การ กำหนดโควต้าสินค้านำเข้า และการควบคุมอัตราการ แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยรัฐจะไม่ ควบคุมหรือกระทำการใดที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการค้า ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้า ระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นผลดีกับสวัสดิการเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์ ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนรวม

6 FTA ; ไทยได้ หรือเสีย ภายใต้หลักการ FTA น่าจะมีส่วนเกื้อกูลผลประโยชน์ ให้ประเทศมหาอำนาจมากกว่าประเทศที่อ่อนแอกว่า เพราะโลกทุนนิยมไม่ได้มีความเท่าเทียมกันทาง เศรษฐกิจ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Infant Industry) จะไม่ สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความชำนาญและมี ปริมาณการผลิตมากกว่าเพราะต้นทุนต่ำกว่าได้ ก่อให้เกิดปัญหากับอาชีพสงวนบางอย่างของคนไทย ได้ ประเทศมหาอำนาจบางประเทศสร้างกฎหมายภายใน และกำแพงการค้าต่างๆ ที่มีลักษณะคุ้มครองการค้า ภายในประเทศตนเองเป็นกับดักอยู่แล้ว ในขณะที่ไทย ไม่มีกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มข้น จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่าง FTA ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับจีน ตัวอย่าง FTA ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าประเทศไทยเจรจา FTAA กับ อเมริกาสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt FTA Free Trade Area Bilateral Agreement. FTA ; Free Trade Area เขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google