งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (2015) สุรพจน์ แก้วมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (2015) สุรพจน์ แก้วมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (2015) สุรพจน์ แก้วมงคล

2 * ตลาดและฐานการผลิต รวมเป็นหนึ่งเดียว * สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน * พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค * การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 2015 Laos AEC 2015 Indonesia Cambodia Lao s Myanmar Philipp ines Thai Vietnam Malaysia Singapore Brunei USA EU (Economic scale) Asean+3 China Japan S. Korea Asean+6 → India Australia New Z. เสรีการค้า เสรีการลงทุน เสรีการบริการ เสรีแรงงาน ฝีมือ เสรีตลาดทุน

3 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เราจะ ได้ – เสีย อะไร จาก.. AEC

4 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AECโอกาสอุปสรรค 4. แรงงานฝีมือเคลื่อนย้าย ได้อย่างเสรี - แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ฝีมือ - ไทยอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้ามีสิ่งที่ถูกใจกว่า 3. ทำธุรกิจด้านบริการ ในอาเซียนได้อย่างเสรี - ไปตั้งธุรกิจและขยายธุรกิจบริการได้ อย่างเสรี - ธุรกิจด้านบริการในอาเซียนเข้า มาแข่งขันมากขึ้น 1. ตลาด 10 ประเทศ รวมเป็นหนึ่งเดียว - มีตลาดที่ใหญ่ขึ้น ( เกิด economy of scale ) - ต้นทุน “ คู่แข่ง ” ลดต่ำด้วย 2. ภาษีนำเข้าเป็น “ ศูนย์ ” - ขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น - มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการนำเข้า วัตถุดิบทั้งราคาและคุณภาพสินค้า - สินค้าประเภทเดียวกันจาก อาเซียนเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น

5 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 AECโอกาสอุปสรรค 7. FTA อาเซียนกับคู่ค้า ต่างๆ ASEAN +3, +6 - ได้เปรียบด้านภาษีนำเข้าเมื่อเทียบกับ สินค้าของประเทศคู่แข่งอื่นในตลาด คู่ค้าเหล่านี้ - นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศ อาเซียนแล้วยังมีคู่แข่งเพิ่มจาก ประเทศ +3 หรือ +6 5. AEC เป็นฐานการผลิต ร่วม การลงทุนอาเซียน - สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังอาเซียน อื่นที่เหมาะสม เพื่อเสริมความสามารถ การแข่งขัน - คู่แข่งอาเซียนอาจจะเข้ามาแข่ง ในเขตแดนเรา เพื่อมาใช้ความ ได้เปรียบ ของปัจจัยการผลิต บางอย่าง 6. ความร่วมมือด้านการ อำนวยความสะดวกทาง การค้า - ระบบโลจิสติกส์ ในภูมิภาคมีความ สะดวกมากขึ้นและราคาถูกลง - ต้นทุนโลจิสติกส์ของคู่แข่ง ใน อาเซียนก็จะลดลงด้วย หาก เขา ดีกว่า

6 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เราจะใช้ประโยชน์ เพื่อ.. ปรับตัว จากผลของ AEC อย่างไร ? เพื่อ.. ปรับตัว จากผลของ AEC อย่างไร ?

7 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เตรียม.. รุก 1. ศึกษาเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิต ใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้าน ราคา / คุณภาพ 2. ศึกษารสนิยม / ความต้องการใน AEC ขายให้ตลาดใหญ่ขึ้น และใช้ประโยชน์จาก Economy of scale ให้เต็มที่ 3. ดูความเป็นไปได้การย้ายฐานผลิตสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ ที่เหมาะสมเป็นแหล่งผลิตได้

8 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 เตรียม.. รับ 1. เรียนรู้คู่แข่งเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ และยังมีเพิ่มอีกคือ +3 และ +6 2. ไม่ละเลยการลดต้นทุนเพราะต้นทุนของคู่แข่งก็.. ลดต่ำลง 3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อนคู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา 4. ผูกมัดใจลูกค้าทุกรูปแบบ & สร้างความแตกต่างด้วย ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ / มาตรฐาน บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคย ผลิตส่งบริษัทแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดย คู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าในการ เป็นฐานการผลิต 5. ต้องคิด “ ทำอย่างไรให้เขา อยู่กับเรา ” อยู่ ( กับเรา )” อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ

9 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 a ต้นทุน ↓ ประสิทธิภาพ ↑ ผลตอบแทน ↑ AEC→ ความยั่งยืน ความยั่งยืน→ และการบริการ ) เน้นมาตรฐาน ↑↑↑ ( คุณภาพสินค้า AEC→ → (Global) ตลาดโลก

10 จบการนำเสนอ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิกฤต - โอกาส กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (2015) สุรพจน์ แก้วมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google