งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ. 363) กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ. 363) กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ. 363) กันยายน 2553

2 สาเหตุหลักของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปี 2552  ขาดแคลนความต้องการซื้อ สินเชื่อถูก จำกัด  การขาดแคลนความต้องการซื้อ • ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศ • ค่าจ้าง รายได้ของภาคแรงงานเพิ่มช้า กว่า กำไรของธุรกิจ • ทุนเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว แรงกดดันต่อ ค่าจ้าง  ธุรกิจ และ ครัวเรือนลดการใช้จ่าย • การขายหดตัว • ลดการจ้างงาน

3 ผลกระทบต่อแรงงานหญิงชายทั่วโลก  ช่องว่างในการทำงานระหว่างหญิงชายจะ กว้างขึ้น • จำนวนงาน  ผู้หญิงทั่วโลกจะตกงานเพิ่มขึ้น 22 ล้าน คนในปี 2552 • อัตราการว่างงานของหญิง = 6.5% - 7.4% • อัตราการว่างงานของชาย = 6.1% - 7.0% • ลักษณะของงาน  จากงานในระบบ สู่นอกระบบ • ค่าจ้าง

4 สาเหตุที่ผู้หญิงถูกกระทบแรงกว่าผู้ชาย  ความแตกต่างในโอกาสการจ้างงาน • ผู้หญิงเสี่ยงต่อการผันแปรของเศรษฐกิจ โลกมากกว่า  อยู่ในกิจกรรมการส่งออก  โอกาสการเข้าถึง / ควบคุมทรัพยากร เศรษฐกิจ ด้อยกว่า  กระจุกตัวอยู่ในสาขานอกระบบ • รายได้ และ ความมั่นคง ต่ำกว่า • ขาดการคุ้มครองทางสังคม  ภาระงานในบ้าน ตกหนักที่ผู้หญิง

5 ผลกระทบจะรุนแรงเป็นพิเศษในประเทศ ยากจน  อัตราการตายของทารกสูงยิ่งขึ้น • ผู้หญิงต้องรับภาระ  ตั้งท้องใหม่  ดูแลเด็ก และ คนชราที่เจ็บป่วย  เด็กผู้หญิง ต้องออกจากโรงเรียนเพิ่มขึ้น • ครอบครัวไม่มีเงินค่าเล่าเรียน • ต้องการแรงงานเพิ่ม

6 การบูรณาการมิติหญิงชาย กับการรับมือ วิกฤตเศรษฐกิจ  นโยบายการคลัง กระตุ้นเศรษฐกิจ • งบประมาณต้องมีมิติหญิงชาย (gender budgeting) • เน้นเพิ่มการจ้างงานให้ผู้หญิงโดยเฉพาะ  งานสาธารณูปโภคทั่วไป สร้างงานให้ ผู้ชายมากกว่า  สาธารณูปโภคทางสังคม ( สาธารณสุข ศึกษา ดูแลเด็ก ) • สร้างงานให้ผู้หญิง • ถ้าจำเป็นต้องตัดรายจ่าย  อาจใช้การลดเวลาทำงาน แทนที่จะปลด คนงาน

7 การรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ  ขยายการคุ้มครองทางสังคม • ให้ครอบคลุมงานที่ผู้หญิงทำ ( งานชั่วคราว ทำที่บ้าน ) • ลดแรงกดดันที่จะให้เด็กออกจากโรงเรียน  นโยบายการเงินและสินเชื่อ • สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจที่ใช้ แรงงานมาก • สินเชื่อขนาดย่อม • แก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของผู้หญิง

8 สรุป  วิกฤตเศรษฐกิจจะทำให้ ความไม่เท่าเทียม ระหว่างหญิงชาย รุนแรงยิ่งขึ้น • ผู้หญิงได้รับผลกระทบทางลบ มากกว่า เร็วกว่า • เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ผู้หญิงได้รับผลกระทบ ทางบวก ช้ากว่า  มาตรการเร่งด่วน - สร้างงาน • ให้เงินอยู่ในมือของครัวเรือนระดับกลาง และ ล่าง  การใช้จ่าย  กระตุ้นการขาย  แรงจูงใจให้ธุรกิจจ้างคนงาน ขยายการ ผลิต

9  มาตรการระยะยาว • พิจารณาผลของโลกาภิวัตน์ - ความ แตกต่างระหว่างหญิงชาย  ประเภทและคุณภาพของงาน • ผู้หญิงถูกเลิกจ้างก่อน • รายได้ต่ำ ได้งานไม่สม่ำเสมอ  มี เงินสำรองน้อยกว่า  การคุ้มครองทางสังคม  อำนาจต่อรอง และการมีส่วนร่วมบริหาร ตัดสินใจ • กระจายภาระการดูแลให้เท่าเทียมกัน ระหว่างหญิงชาย


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ( ศ. 363) กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google