งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยลำพังเองแล้ว จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง จำเป็น จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่ มีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยลำพังเองแล้ว จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง จำเป็น จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่ มีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยลำพังเองแล้ว จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง จำเป็น จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่ มีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงาน ประสานกัน จึงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้

2

3 ส่วนประกอบใน PC  Central processing unit (CPU)  Memory - หรือหน่วยความจำ  Mainboard - ถือเป็น อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ที่สุด  Power supply - ถือเป็น หม้อแปลงไฟฟ้า ของระบบ  Hard disk - มันคือ คลังเก็บข้อมูลของระบบ  Operating system - หรือระบบปฏิบัติการ  ระบบบัส และ Port ต่อเชื่อม  Sound card

4

5 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 1. องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 3. องค์ประกอบทางด้านบุคลากร (People ware) 4. องค์ประกอบทางด้านข้อมูล (Data)

6 1. องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่เราสามารถจับต้องได้จะ สามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ออกได้เป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้ 1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 1.2. หน่วยความจำ (Memory Unit) 1.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit) 1.4 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) 1.5 หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)

7 องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมา จากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานใดๆ เนื่องจากต้องมี ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดย ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมา จาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือ นักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียน ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมา

8 ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็นสอง ประเภทใหญ่ๆคือ  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software )  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )

9

10 องค์ประกอบด้านบุคลากร (Peopleware) เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้ บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียก บุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงาน ได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบ หรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ

11 องค์ประกอบด้านบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (computer user) นิยม เรียกกลุ่มนี้ว่า เพาเวอร์ยูสเซอร์ (power user)  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ (computer professional )

12 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร (People ware) 3.1 หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager หรือ Electronic Data Processing Manager) 3.2 บุคลากรทางด้านระบบ (System) 3.3 บุคลากรทางด้านการเขียน โปรแกรม 3.4 ดีบีเอ (DBA หรือ DataBase Administrator 3.5 ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 3.6 ผู้ใช้ (User)

13 องค์ประกอบด้านข้อมูล (Data )  ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้อง ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับ โปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพื่อ ผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่ สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ มี 5 ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพ เคลื่อนไหว (Video Data)

14 การวัดขนาดข้อมูล  8 Bit=1 Byte  1,024 Byte=1 KB ( กิโลไบต์ )  1,024 KB=1 MB ( เมกกะไบต์ )  1,024 MB=1 GB ( กิกะไบต์ )  1,024 GB=1TB ( เทระไบต์ )


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยลำพังเองแล้ว จะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง จำเป็น จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่างที่ มีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google