งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ความหมายของ คอมพิวเตอร์ - ระบบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ความหมายของ คอมพิวเตอร์ - ระบบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ความหมายของ คอมพิวเตอร์ - ระบบของคอมพิวเตอร์

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ - การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้ อย่างรวดเร็ว - การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ - สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ได้โดยง่าย - การจัดเก็บข้อมูลให้เป็น ฐานข้อมูล แล้วสืบค้นได้ - การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้น ข้อมูล เพื่อบันเทิง

3 Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memo ry หน่วยคว ามจำ

4 ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ องค์ประกอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักที่ สำคัญ 4 ประการคือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี วงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ สามารถ จับต้องได้ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัว ซีพียู จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ลำโพง สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น

5 ฮาร์ดแวร์

6 2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง ที่จะสั่ง และ ควบคุมให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ทำงาน เราไม่สามารถจับต้องซอฟต์แวร์ ได้โดยตรง เหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมนี้ จะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี รอม แฮนดรี้ไดร์ฟ เป็นต้น เช่น แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี รอม แฮนดรี้ไดร์ฟ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อ ทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

7 ซอฟต์ แวร์

8 3. พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือบุคคลที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ พีเพิลแวร์หรือบุคลากรด้าน คอมพิวเตอร์นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ สำคัญที่สุด เพราะบุคลากรจะเป็น ผู้จัดการหรือผู้ดำเนินงานให้ระบบ คอมพิวเตอร์ดำเนินต่อไปได้

9 4. ข้อมูล (Data) คือรายละเอียด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ สนใจศึกษา และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้อยู่ ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไปได้

10 ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ที่ช่วยให้ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ คือ ซึ่งส่วนประกอบ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ - ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ (INPUT) - ส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้ (INPUT) - ส่วนประมวลผลข้อมูล (Process) - ส่วนประมวลผลข้อมูล (Process) - ส่วนแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ (Output) - ส่วนแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ (Output)

11 ส่วนประกอบหลักคอมพิวเตอร์ 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. 4.4.4.4. 5.5.5.5. 6.6.6.6.

12 ได้แก่ ได้แก่ - คีย์บอร์ด - คีย์บอร์ด - เมาส์ - เมาส์ - ไมโครโฟน - ไมโครโฟน - สแกนเนอร์ - สแกนเนอร์ อุปกรณ์ที่เป็น (Input)

13 Process ได้แก่ - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

14 อุปกรณ์ที่เป็น (Output) ได้แก่ - จอภาพ (Monitor) - ลำโพง (Speaker) - ปริ้นเตอร์ (Printer) - โปรเจ๊กเตอร์ (Projector)

15 END


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ความหมายของ คอมพิวเตอร์ - ระบบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google