งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556

2 2001-0001 คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ บทที่ 3 การใช้โปรแกรม MS word บทที่ 4 การใช้โปรแกรม MS Excel บทที่ 5 การใช้โปรแกรม MS Power point บทที่ 6 อินเทอร์เน็ต

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นคำที่มาจาก ภาษาละตินว่า Computare หมายถึงการนับ หรือคำนวณ คอมพิวเตอร์ แปลว่า คณิตกรณ์ โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ประกอบ ขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี คุณสมบัติในการรับข้อมูลเข้า จดจำหรือจัดเก็บข้อมูลได้ และ สามารถนำข้อมูลมาคำนวณหรือ ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ต้องการออกมาได้

4 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) ซอฟต์แวร์ (Soft ware) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) กระบวนการทำงาน (Procedures) บุคลากร (Poeple)

5 H ARDWARE ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดการ ประมวลผล การจัดเก็บ และการ เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งฮาร์ดแวร์ในระบบ คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล Input deviice หน่วยประมวลผล Processors อุปกรณ์ แสดงข้อมูล Output device และ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บความจำสำรอง Secondary Storage device

6 S OFTWARE ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่ สั่งให้ฮาร์ดแวร์ในระบบ คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกัน และ ช่วยกันจัดการข้อมูลที่นำไปสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเตรียมการให้ ระบบสามารถ รับคำสั่งให้ทำงาน ตามที่มนุษย์หรือผู้ใช้ต้องการซึ่ง ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Operation Systems และ Utilites

7 P ROGRAM โปรแกรม หมายถึง ชุดคำสั่งที่สั่งให้ ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ ต้องการ ซึ่งจัดเป็นโปรแกรมประยุกต์ หรือโปรแกรมเฉพาะงาน (Application Program) เช่น โปรแกรมทำบัญชี โปรแกรมคิดเงินเดือน โปรแกรม พยากรณ์อากาศ หรือโปรแกรม ประมวลผลคำ

8 ข้อมูล และ สารสนเทศ (D ATA AND I NFORMATION ) ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลดิบที่มีจำนวนมากซึ่งอาจอยู่ใน รูปของตัวเลข ตัวอักษร หรือกราฟิก เป็นข้อมูลที่ต้องการประมวลผลเพื่อ ทราบผลลัพธ์ หรือต้องการจัดเก็บให้ เป็นระบบระเบียบเพื่อใช้งานต่อไป สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลแล้ว เพื่อนำไปใช้ ตามความประสงค์ของผู้ใช้ เช่น นำไป วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สังเคราะห์หรือ ประเมิน รวมทั้งปรับปรุงตามที่ ผู้ใช้ ต้องการ

9 กระบวนการ ( PROCEDURESS ) กระบวนการทำงาน หมายถึง กระบวนการหลักที่ ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ ทำได้ ได้แก่ 1. การประมวลผล เช่น การคำนวณ การ เปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การ เรียงลำดับ การปรับปรุงข้อมูล การสรุปหรือ การแสดงผล 2. การสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง รวมถึงการรักษา ความปลอดภัยและแม่นยำเที่ยงตรงในการ ทำงาน 3. การพัฒนา เช่น การพัฒนาคำสั่งหรือโปรแกรม เพื่อสั่งการระบบ ฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ

10 บุคลากร (P OEPLE ) บุคลากร หมายถึง ผู้ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้ สารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์เรา เรียกว่า End users ส่วนผู้ใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานเราเรียกว่า Hands-on บุคลากรในระบบ คอมพิวเตอร์ยังหมายถึงผู้ประกอบการ อันได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ผู้จัดการฐานข้อมูล นักโทรคมนาคม ผู้ควบคุมระบบ คอมพิวเตอร์ ผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบ หรือผู้จัดการเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google