งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

2 คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit) 3. หน่วยความจำหลัก (Primary Unit) 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Unit) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit) 3. หน่วยความจำหลัก (Primary Unit) 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Unit) 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

3

4 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยรับข้อมูล หรือ หน่วยนำเข้าข้อมูล เป็นหน่วย เริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ใน การนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ เข้าไปในระบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลของหน่วยรับ ข้อมูล มีหลายชนิด เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่อง สแกน จอยสติก จอสัมผัส แต่ทุกชนิดทำหน้าที่ รับ ข้อมูลหรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน อุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูล แต่ละชนิดมี วิธีการนำเข้าข้อมูล หรือรับคำสั่ง ตลอดจนลักษณะของ รูปแบบข้อมูลที่นำเข้าต่างกัน หน้าที่สำคัญ คือ เป็น อุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้

5

6 หน่วยประมวลผล (Processing Unit) หน่วยประมวลผล นิยมเรียกว่า ซีพียู ซึ่งย่อมา จาก Central Processing Unit : CPU บางครั้งเรียกว่า โปรเซสเชอร์

7 หน่วยความจำ หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยความจำ 2 ประเภท ได้แก่ 1. หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจน โปรแกรมต่างๆ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ เท่านั้น ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือซอฟแวร์ที่ เก็บไว้ ในหน่วยความจำหลักจะหายหมด หน่วยความจำ หลัก ต้องอาศัย กระแสไฟฟ้าในการทำงาน ถ้า กระแสไฟฟ้าไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถทำงาน ได้ ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้ก็จะหายทั้งหมด มี อุปกรณ์เพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือ รอม กับ แรม 2. หน่วยความจำรอง

8

9 หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผล คือ ส่วนที่แสดงข้อมูล เป็น ตัวกลางของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน โดยรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงแสดงผล ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล อาจ แสดงให้เห็นให้ได้ยินเสียง หรือบางครั้ง ก็สามารถ สัมผัสได้

10


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google