งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือส่วนแรกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือส่วนแรกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือส่วนแรกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือที่ เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) เช่น จอภาพ ซีพียู คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ส่วนที่สอง เรียกว่า ซอฟต์แวร์ ( Software ) หมายถึงโปรแกรม ต่างๆ ที่ใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เรา ต้องการ ส่วนสุดท้ายเรียกว่า พีเพิลแวร์ ( Peopleware ) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น พนักงานป้อนข้อมูล, นักเขียนโปรแกรม, นักวิเคราะห์ระบบ ทั้งสามส่วนนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ถ้าขาด ส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถ ใช้งานได้เลย

3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ

4 คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ รอบข้าง (peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย - หน่วยรับข้อมูล ( input unit ) - หน่วยประมวลผลกลาง (central processor unit ) หรือ CPU - หน่วยความจำหลัก - หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit ) - หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (secondary storage unit )

5

6 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ใหญ่ๆคือ - ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software ) - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software )

7

8 บุคลากร (Peopleware) เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากร สั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถ ทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือ ดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ

9 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) ในการทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้น ตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บ รวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งในปัจจุบันมีการนำเอา ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการดัดแปลง ข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ คือ ข้อมูล คือ ได้จากการสำรวจจริง แต่ สารสนเทศ คือ ได้จากข้อมูลไม่ผ่าน กระบวนการหนึ่งก่อน

10 สารสนเทศที่มีประโยชน์นั้นจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีความสัมพันธ์กัน (relevant) สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้อย่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. มีความทันสมัย (timely) ต้องมีความทันสมัยและ พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ 3. มีความถูกต้องแม่นยำ (accurate) เมื่อป้อนข้อมูล เข้าสู่คอมพิวเตอร์และผลลัพธ์ที่ได้จะต้องถูกต้องใน ทุกส่วน 4. มีความกระชับรัดกุม (concise) ข้อมูลจะต้องถูกย่น ให้มีความยาวที่พอเหมาะ 5. มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (complete) ต้องรวบรวม ข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน

11

12 กระบวนการทำงาน (Procedure) กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่าง จากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การ ทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้ เครื่อง ฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงิน จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 1. จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะทำงาน 2. สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้ 3. เลือกรายการ 4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ 5. รับเงิน 6. รับใบบันทึกรายการ และบัตร

13


ดาวน์โหลด ppt ความหมายองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือส่วนแรกนั้นจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หรือที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google