งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์

3 คอมพิวเตอร์และ อัลกอริทึม (Algorithm)

4 เล่นเพลงลาว ดวงเดือน เรียน ตัวโน๊ต เลือก เครื่อง ดนตรี หัดเล่น ตามโน๊ต 1. เรียน ตัวโน๊ต 2. เลือก เครื่องดนตรี 3. หัดเล่น ตามโน๊ต

5 ... ลำดับการทำงาน ซึ่ง ถ้าปฏิบัติตามอย่าง ถูกต้องแล้ว จะทำให้ งานหรือการประมวล ผลที่ต้องการนั้นสำเร็จ...... ลำดับการทำงาน ซึ่ง ถ้าปฏิบัติตามอย่าง ถูกต้องแล้ว จะทำให้ งานหรือการประมวล ผลที่ต้องการนั้นสำเร็จ...

6 โปรแกรมและ ภาษาโปรแกรม การแสดงอัลกอริทึมด้วยโปรแกรม การเขียนโปรแกรม (programming) เรียกว่า คือ การแสดงอัลกอริทึมด้วยโปรแกรม

7 โปรแกรม... คือ ลำดับของคำสั่ง... แต่ ละคำสั่งจะบอก ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์ จะปฏิบัติตาม เขียนด้วยภาษา โปรแกรม

8 ภาษาโปรแกรม / ภาษา ทำโปรแกรม (programming language) ภาษาเครื่อง (machine language) ภาษาระดับสูง (high level language)

9 อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม ภาษาระดับสูง การแปล ภาษาเครื่อง ตีความโดยหน่วยประมวลผลกลาง ( ทำงานตามความต้องการ ) ( ทำงานตามความต้องการ )

10 ลำดับขั้นของ ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( โปรแกรมต่างๆ ) ซอฟต์แวร์ระบบ ( ระบบปฏิบัติการ - ตัวแปล ) คอมพิวเตอฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอฮาร์ดแวร์ ( หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าออก )

11 ความหมายและ ประเภท ของโปรแกรม คอมพิวเตอร์

12 ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ USERS SOFTWARE HARDWARE

13

14 แอสเซมเบลอร์ แอสเซมเบลอร์ โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ( ซอร์สโปรแกรม ) โปรแกรมภาษาเครื่อง ( ออปเจกต์โปรแกรม ) ตัวแปลภาษา

15 คอมไพล์เลอร์ คอมไพล์เลอร์ โปรแกรมภาษาระดับสูง Source Program โปรแกรมภาษาเครื่อง Object Program

16 ซอฟต์แวร์ สั่งงานระบบ Utility Software ซอฟต์แวร์ สั่งงานระบบ Utility Software เอดิเตอร์ โหลดเดอร์ มอนิเตอร์ โปรแกรมจัด ระบบงาน ภาษา โปรแกรม COBOL BASIC PASCAL, etc.

17 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) Data Base Management SoftwareData Base Management Software Word Processing SoftwareWord Processing Software Calculation SoftwareCalculation Software Business SoftwareBusiness Software GRAPHICSGRAPHICS CommunicationCommunication GamesGames SimulationSimulation DataData Base Management Software WordWord Processing Software CalculationCalculation Software BusinessBusiness Software GRAPHICSGRAPHICS CommunicationCommunication GamesGames SimulationSimulation

18 การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

19 ภาษาเครื่อง ภาษาเครื่อง ภาษาเครื่อง ภาษาเครื่อง ภาษาแนวมนุษย์ ภาษาแนวมนุษย์ ภาษาแนวมนุษย์ การแปลคำสั่งและการปฏิบัติการ การแปลคำสั่งและการปฏิบัติการ การแปลคำสั่งและการปฏิบัติการ

20 ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาเครื่อง (Machine Language) เลขฐาน สอง : 21 01000 02000 หมายความว่า ให้ทำการ บวกข้อมูล หมายความว่า ให้ทำการ บวกข้อมูล ที่อยู่ในตำแหน่ง 01000 กับ ข้อมูลใน ที่อยู่ในตำแหน่ง 01000 กับ ข้อมูลใน ตำแหน่งที่ 02000 เข้า ด้วยกันแล้วเก็บ ตำแหน่งที่ 02000 เข้า ด้วยกันแล้วเก็บ ผลลัพธ์ไว้ในตำแหน่งที่ 02000 ผลลัพธ์ไว้ในตำแหน่งที่ 02000

21 ภาษาแนวมนุษย์ ภาษาแนวมนุษย์ ภาษาระดับต่ำ (LOW LEVEL LANGUAGE) ภาษาแอสเซมบลี (ASSEMBLY LANGUAGE) ภาษาแอสเซมบลี (ASSEMBLY LANGUAGE) A S, T หมายความว่า ให้ทำการ บวกข้อมูลที่ A กับข้อมูลที่ S เก็บผลลัพธ์ ไว้ที่ T

22 ภาษาระดับสูง (HIGH LEVEL LANGUAGE) FORTRAN (FORMULA TRANSLATION) FORTRAN (FORMULA TRANSLATION) COBOL (COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE) COBOL (COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE) RPG (REPORT PROGRAM GENERATOR) RPG (REPORT PROGRAM GENERATOR) PL/1 (PROGRAMMING LANGUAGE 1) PL/1 (PROGRAMMING LANGUAGE 1) BASIC (BEGINNERS ALL PURPOSE SYMBOLIC - BASIC (BEGINNERS ALL PURPOSE SYMBOLIC - INSTRUCTION CODE) INSTRUCTION CODE)

23 การแปลคำสั่งและการ ปฏิบัติการ (COMPILATION AND EXECUTION) ขั้นตอนการแปล (COMPILATION PHASE) ขั้นตอนการแปล (COMPILATION PHASE) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (EXECUTION PHASE) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (EXECUTION PHASE)

24 ORIGINAL INFORMATION MADE MACHINE READABLE PREPARATION AND INPUT INSTRUCTION COMPUTER PROCESSING STORAGE OUTPUT OF INFORMATION HUMAN READABLE DATA

25 END of PRESENTATION Bye !


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google