งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา ง 30104 การงาน พื้นฐาน 4( คอมพิวเตอร์ 2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา ง 30104 การงาน พื้นฐาน 4( คอมพิวเตอร์ 2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา ง 30104 การงาน พื้นฐาน 4( คอมพิวเตอร์ 2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในเว็บไซต์ www.krukanon.com การเข้าเรียน ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (4 ชั่วโมง ) หากขาดเกิน 4 ชั่วโมง นักเรียนจะหมด สิทธิ์สอบ

2 1. การสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ สนใจ รอบตัวเรา 2. โทรทัศน์ 3. วิทยุ 4. คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต 5. หนังสือพิมพ์ 6. วารสารต่างๆ 7. ธรรมชาติ 8. เหตุการณ์สำคัญ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบจัดการข้อมูลตั้งแต่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผล ข้อมูล ดูแลรักษาข้อมูล ผลลัพธ์ที่ก็คือ สารสนเทศ ที่มีคุณค่า

3 มีหลายวิธี เช่น 1. ใช้มนุษย์จัดการ ได้แก่ การรวบรวม เอกสาร การเขียนบันทึก การอ่านข้อมูล การ เรียบเรียงข้อมูล เป็นต้น 2. ใช้คอมพิวเตอร์จัดการ ได้แก่ การ รวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การ ประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบัน ใช้วิธีที่ 2 คือ คอมพิวเตอร์จัดการ ข้อมูล มากที่สุดเพราะ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัด งบประมาณ มีความถูกต้อง มีความปลอดภัย วิธีจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

4 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. ข้อมูล (Data) 4. บุคลากร (People) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Process) 1 23 4 5 ชนิดของระบบสารสนเทศ บทสรุป

5 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง * เครื่องคอมพิวเตอร์ * อุปกรณ์รอบข้าง เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ * รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเครือข่าย เช่น สวิทช์ โมเด็ม

6 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง * ชุดคำสั่ง หรือที่เรียกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่เราต้องการ แบ่งออกเป็น * ซอฟต์แวร์ระบบ ( OS = Operating System) ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Unix Linux MacOS * ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) เช่น Word Excel PowerPoint AntiViurs Browser เกม โปรแกรมทำบัญชี โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมชมภาพยนตร์ โปรแกรมฟังเพลง

7 3. ข้อมูล (Data) หมายถึง * สิ่งที่นำเข้ามาประมวลผลใน คอมพิวเตอร์ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง สิ่ง ต่างๆ ที่นำเข้าไปใน เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ประมวลผล ข้อมูลถูกนำเข้าได้จากหลายวิธี เช่น พิมพ์เข้าไป สแกนเป็นภาพเข้าไป คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 1. ถูกต้อง 2. ทันสมัย 3. สมบูรณ์ 4. ตรงตามต้องการ 5. ตรวจสอบที่มาได้

8 4. บุคลากร (People) หมายถึง * เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น * ผู้บริหาร * นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) * นักเขียนโปรแกรม (Programmer) * เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล * ผู้ดูแลระบบ ( ช่างเทคนิค ) ต้องมีความรู้และทักษะในหน้าที่ เพื่อให้ระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์มีศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น

9 5. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Process) หมายถึง * ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ของ ผู้ใช้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสำคัญใน ขณะที่ใช้งานจำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ทั้งในกรณีปกติและฉุกเฉิน ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน * การบันทึกข้อมูล * การประมวลผลข้อมูล * การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ * การสำรองข้อมูล

10 ชนิดของระบบสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศสำนักงาน ใช้คอมพิวเตอร์ ทำงานในสำนักงาน เป็นส่วนใหญ่ 2. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ ใช้ คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล ประจำวัน เช่น การซื้อขายสินค้า การสั่งจองตั๋ว เครื่องบิน 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นำข้อมูลมาทำ เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ ในการตัดสินใจดำเนินงาน วางแผนทำงาน 4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ คล้าย กับข้อ 3 แต่มี ความสามารถมากกว่า 5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร เป็น สารสนเทศที่ทำให้ดูง่ายขึ้นเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ทำเป็น กราฟ ทำเป็นแผนภูมิ

11 สรุป จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปง่ายๆว่า สารสนเทศ ก็คือ ข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและทำให้ ง่ายต่อการใช้งาน ตัวอย่างของสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย มาจากข้อมูล คะแนน  ขั้นตอนการ คิดเป็นเกรดเฉลี่ย ไข่เจียว มาจากข้อมูล ไข่  ขั้นตอนการทำ ไข่ให้สุกเป็นไข่เจียว หนังสือเรียน มาจากข้อมูล ความรู้  เรียบ เรียงความรู้  เขียน ความรู้ใหม่  ขั้นตอนการทำ หนังสือเรียน รายงาน มาจากข้อมูล การสืบค้นเนื้อหารายงาน  การรวบรวมข้อมูล การพิมพ์รายงาน  รูปเล่มรายงาน

12 จบแล้ว อย่าลืม !.. อ่านหนังสือ ทบทวนด้วย


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา ง 30104 การงาน พื้นฐาน 4( คอมพิวเตอร์ 2) เวลาเรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google