งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ Hardware Software People ware Data Procedure กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utilities) ตัวแปลภาษา (Language Translators )  Assembler  Interpreter  Compiler กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

6 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน แต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือ แบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถ ดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วน ของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป โปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ใน การทำงานประเภทต่าง ๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของ ตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไข โปรแกรมได้ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

8 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ภายในระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

9 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ บุคคลากร (Peopleware) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System) ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information) กระบวนการทำงาน (Documentation/Procedure)

10 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหา Output, Input, Process การเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithm) การตรวจสอบความถูกต้อง ใช้ตารางการตรวจสอบ การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์และทดสอบ โปรแกรม Logical error Syntax error การจัดทำเอกสารและการบำรุงรักษาโปรแกรม

11 Algorithm กลุ่มคำสั่งที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน มีความชัดเจน ไม่กำกวม ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในทุกกรณี มีการสิ้นสุด สามารถมีขั้นตอนที่แตกต่างกันได้ในการ แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

12 Pseudocode ไม่มีกฎตายตัว คล้ายภาษาระดับสูงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ประโยคคำสั่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างง่าย ประโยคคำสั่งหนึ่ง ๆ จะเขียนต่อหนึ่ง บรรทัด คำหลัก (key word) และการเขียนย่อ หน้าใช้เพื่อแยกโครงสร้างควบคุม เขียนจากบนลงล่างโดยมีทางเข้าออก ทางเดียว กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

13 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลได้ Get, Read ผลิตข้อมูลออกได้ Write, Put, Display สามารถปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ได้ +, -, *, /, ( ) กำหนดค่าให้กับตัวเก็บข้อมูลได้ Set, Store, = กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

14 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สามารถเปรียบเทียบและทำการ เลือกได้ If … then … else สามารถปฏิบัติการวนซ้ำได้ Do … While กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

15 ทฤษฎีโครงสร้าง แบบเรียงลำดับ (Sequence) การดำเนินการจะกระทำไปตามลำดับ แบบทางเลือก (Selection) แสดงถึงเงื่อนไขและทางเลือกระหว่างการ กระทำ 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในการ ตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ แบบวนซ้ำ (Repetition) กลุ่มคำสั่งที่ดำเนินการซ้ำ ๆ กัน ตราบ เท่าที่เงื่อนไขเป็นจริง กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและการ เขียน Algorithm การหาค่าของเลข 2 n (2x2x2x … x2) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำหนดให้ result = 1 รับค่าตัวเลขเก็บ ในตัวแปร n Result = result x 2 n Result = result x 2 แสดงค่า Result กำหนดให้ result = 1 กำหนดให้ i = 1 รับค่าตัวเลขเก็บ ในตัวแปร n While i < n Result = result x 2 i = i + 1 End แสดงค่า Result


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ระบบ คอมพิวเตอร์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google