งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง คือจะต่างจาก ฮาร์แวร์ ตรงที่ไม่สามารถจับ ต้องได้ เป็น “ นามธรรม ” ข้อมูล คำสั่งหรือ เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง คือจะต่างจาก ฮาร์แวร์ ตรงที่ไม่สามารถจับ ต้องได้ เป็น “ นามธรรม ” ข้อมูล คำสั่งหรือ เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์

2 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง คือจะต่างจาก ฮาร์แวร์ ตรงที่ไม่สามารถจับ ต้องได้ เป็น “ นามธรรม ” ข้อมูล คำสั่งหรือ เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่เราต้องการ ได้ ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออก ได้เป็น

3 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้ เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับ คอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อคอยควบคุม การทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้ งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จัก กันดีก็คือ DOS, Windows,

4 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนก ได้เป็น 2 ประเภท คือ

5 2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะ ด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการ ทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางที่ เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทำ สินค้าคงคลัง เป็นต้น

6 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำ โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูล ของตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการ ดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้

7 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่ อำนวยความสะดวกและเป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Adobe Photoshop, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น

8 (Peopleware) พีเพิลแวร์ คือ ผู้ปฏิบัติงานตาม กระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อัน ได้แก่ การสร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูล พีเพิลแวร์ คือ ผู้ปฏิบัติงานตาม กระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อัน ได้แก่ การสร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูล บางกลุ่มอาจทำหน้าที่ในการพัฒนา ซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ ตามความ ต้องการและในการประมวลผล และ อาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องตามความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงในโอกาสต่างๆ

9 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ ละประเภทก็มีหน้าที่และความ รับผิดชอบแตกต่างกันไปดังนี้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) หมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั่วไป สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงาน นั้นๆ เช่น การพิมพ์งาน 1. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) หมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั่วไป สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงาน นั้นๆ เช่น การพิมพ์งาน การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมี ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมี ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้

10 2. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Supporter) หมายถึงผู้ดูแลและคอย ตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ มีสภาพความพร้อมที่จะทำงานได้ ตลอดเวลา กลุ่มนี้จะเรียนรู้เทคนิคการ รักษา ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดการ ต่อเชื่อม ตลอดจนการใช้งานโปรแกรม ต่างๆ ค่อนข้างดี

11 3. ผู้เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Programmer) หมายถึง ผู้เขียนโปรแกรมตามผู้ออกแบบและ วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ กำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตาม วัตถุประสงค์การใช้งานในองค์กร กลุ่มนี้ จะศึกษามาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ สามารถเขียนคำสั่ง คอมพิวเตอร์โดยภาษาต่างๆ ได้ และเป็น นักพัฒนาโปรแกรมให้คนอื่นเอาไปใช้งาน

12 4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์ (System Analysis) 4. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์ (System Analysis) เป็นผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาว่าองค์กรควรจะ ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะ เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ คุณภาพดี เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อน ส่งงานไปให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในส่วน ต่อไป

13 5. ผู้บริหารระบบ คอมพิวเตอร์ (System Manager) เป็นผู้มีหน้าที่บริหาร ทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ องค์กร

14 หัวข้อรายงาน 1. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 6 คน 2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 คน 3. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 5 คน 4. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 5 คน 5. ภาษาคอมพิวเตอร์ 5 คน 6. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 5 คน 7. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง 5 คน 8. หน่วยความจำหลักและ หน่วยความจำสำรอง 5 คน 9. ระบบปฏิบัติการ 5 คน ส่ง 17 ก. ค. 55

15


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง คือจะต่างจาก ฮาร์แวร์ ตรงที่ไม่สามารถจับ ต้องได้ เป็น “ นามธรรม ” ข้อมูล คำสั่งหรือ เป็นโปรแกรม ที่ใช้ในการสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google