งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมสารสนเทศหรือ สังคมข่าว (Infromation Society) เป็นสังคมที่มี การใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆเพื่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมสารสนเทศหรือ สังคมข่าว (Infromation Society) เป็นสังคมที่มี การใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆเพื่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมสารสนเทศหรือ สังคมข่าว (Infromation Society) เป็นสังคมที่มี การใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆเพื่อไป ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยใน การบริหารงานขององค์กรทางธุรกิจ ดังนั้น สารสนเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง (Information Technology)

3 เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จัดอยู่ใน ประเภทเทคโนโลยี เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี โทรคมนาคมหรือการ สื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ นำมาผนวกใช้งานกับ เทคโนโลยีทั้งสอง ประเภทเพื่อให้การ จัดการและบริการด้าน สารสนเทศมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี โทรคมนาคมหรือการ สื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ นำมาผนวกใช้งานกับ เทคโนโลยีทั้งสอง ประเภทเพื่อให้การ จัดการและบริการด้าน สารสนเทศมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 ประเภทของระบบ คอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เวิร์กสเตชัน (Workstation) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers) มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

5 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ ยุคแรก อยู่ระหว่างปี พ. ศ.2488 ถึง พ. ศ.2501 ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ. ศ.2502 ถึง พ. ศ.2506 ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ. ศ.2507 ถึง พ. ศ.2512 ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ. ศ.2513 จนถึง ปัจจุบัน ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น

6 อุปกรณ์ (Hardware) เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Software) บุคคลากร (Peopleware) กระบวนการทำงาน (Prcedures) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์

7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล (Input) หน่วยประมวลผลกลาง (CentralProcessing Unit) หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit)

8 อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล I-n-p-u-t D-e-v-i-c-e

9 คีย์บอร์ด ( Keyboard ) ปากกาไฟฟ้า ( Pen-base Input ) แทร็กบอล ( Trackball ) เมาส์ ( Mouse ) จอยสติก ( Joystick ) แทร็กแพด ( Trackpads ) เครื่องแสกนเนอร์ ( Scanners ) ไมโครโฟน ( Microphone ) กล้องดิจิตอล ( Digital Camera ) กล้องวีดีโอดิจิตอล ( Vedio Digital )

10 P r o c e s s i n gP r o c e s s i n gP r o c e s s i n gP r o c e s s i n g หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit ) ถือว่าเป็นสมองของ คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ ปฏิบัติงานหลักของคอมพิวเตอร์ P r o c e s s i n gP r o c e s s i n gP r o c e s s i n gP r o c e s s i n g อุปกรณ์ ประมวลผล ข้อมูล

11 Output Device ปกรณ์ แสดงผล ข้อมูล หน่วยแสดงผลข้อมูล ทำหน้าที่รับสารสนเทศ ที่ได้จากการประมวลผลและแปลงสัญญาณดิจิตอล ให้อยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร เสียงหรือรูปภาพ ที่ ผู้ใช้เข้าใจได้ โดยมีอุปกรณ์สำหรับแสดงผลข้อมูล เป็นสื่อในการนำเสนอ อุ

12 จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบ พล็อตเตอร์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบ พล็อตเตอร์

13 อุปกรณ์เก็บ ข้อมูล ในส่วนของหน่วยความจำ แบ่งได้สอง ประเภท 1. หน่วยความจำหลัก (Main Menmory) เป็น แผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมากเช่นเดียวกับ โปรเซสเซอร์ มีอุปกรณ์คำคัญอยู่ 2 ประเภทคือ ROM กับ RAM 2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) ข้อมูลและสารสนเทศจำนวนมากจำเป็นที่ต้องมีการ นำไปใช้งานและบางครั้งอาจต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูล ไว้เพื่อใช้ในคราวต่อไป ดังนั้นหน่วยเก็บข้อมูลมีหน้าที่ เก็บบันทึกสำรองข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ใน โอกาสต่อไป (-Storage Device-)

14 ประเภทของอุปกรณ์ เก็บข้อมูล จานแม่เหล็ก (Magnetic disk) แบ่งออกเป็น 4 ประภท 1. ซิปดิสก์ ( Zip Disk ) 2. แผ่นดิสก์เก็ต ( Floppy Disk ) 3. ฮาร์ดดิส ( Hard Disk ) จานแสง ( Optical Disk ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ซีดีรอมและดีวีดี 2.Worm Disk ( Write Once Read Only )


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมสารสนเทศหรือ สังคมข่าว (Infromation Society) เป็นสังคมที่มี การใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆเพื่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google