งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ขนาดของ คอมพิวเตอร์ 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเลคโทรนิคส์ ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการ ทำงานในด้านการคำนวน คัดเลือก คัดลอก ย้าย เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ขนาดของ คอมพิวเตอร์ 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเลคโทรนิคส์ ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการ ทำงานในด้านการคำนวน คัดเลือก คัดลอก ย้าย เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 ขนาดของ คอมพิวเตอร์ 3

4 4

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเลคโทรนิคส์ ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการ ทำงานในด้านการคำนวน คัดเลือก คัดลอก ย้าย เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ซึ่งได้นำไปประยุกต์ใช้ใน ระบบงานต่างๆ โดยเขียน เป็นโปรแกรมให้เครื่องปฏิบัติ ตามคำสั่ง 5

6 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  Hardware  Software  People ware 6

7 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ Hardware 7

8 หน่วยประมวลผลกลาง Processing Unit หน่วย ควบคุม Control Unit หน่วยรับข้อมูล Input หน่วยคำนวน ตรรกะ ALU หน่วย แสดงผล Output หน่วยความจำหลัก Primary Storage หน่วยความจำสำรอง Secondary Storage 8

9 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์  หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input)  ส่วนประมวลผลกลาง (CPU-Central Processing Unit)  ส่วนเก็บความจำ (Memory Unit)  ส่วนแสดงผล (Display unit) 9

10 ส่วนนำเข้าข้อมูล  แป้นพิมพ์ (keyboard)  Type Writer keys, numeric keys  function keys, control keys  อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (mouse, pointer, trackball)  GUI-Graphic User Interface 1010

11 ส่วนนำเข้าข้อมูล  Scanner  Image Scanner OCR (Optical Character Recognition), OMR (Optical Mark Reader) MICR (Magnetic Ink Character Recognition)  Bar Code 1

12 ส่วนนำเข้าข้อมูล  Touching Screen ( จอสัมผัส )  Joy stick 1212

13 ส่วนประมวลผล กลาง CPU  หน่วยควบคุม (Control Unit)  หน่วยตรรกวิทยา (Arithmetic and Logical Unit)  หน่วยความจำ (Memory Unit) 1313

14 หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม หน่วยคำนวนและตรรกะ Decoding Execution I-Cycle E-Cycle หน่วยความจำหลัก คำสั่ง เก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ เก็บในรีจิสเตอร์ 1414

15 หน่วยประมวลผลกลาง  คำนวณทาง คณิตศาสตร์  เปรียบเทียบทาง ตรรกะ เช่น = 1515

16 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์ ส่วนประมวลผลกลาง  Data Bus  ช่องทางที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วย ควบคุม หน่วยตรรกะ และ ความจำหลัก  สัญญาณนาฬิกาที่วัด ความเร็วของจังหวะการ ทำงาน Megahertz = 1,000,000 จังหวะต่อวินาที 1616

17 หน่วยวัดความเร็วในการทำงาน ของ CPU  Milli second = 1,000/second  Micro second = 1,000,000/second  Nano second = 1,000,000,000/second  Pico second = 1,000,000,000,000/secon d 1717

18 พิจารณาประสิทธิภาพการ ทำงานของ CPU Intel Corporation 1818

19 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล  ความจำหลัก (Primary Storage Unit)  ความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) 1919

20 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำหลัก Semiconductor  RAM -- Random Access Memory  ROM -- Read Only Memory  EROM, PROM, EPROM 2020

21 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำหลัก หน่วยวัด ความจำ Byte 8, 7 bit Kilo byte = 1,024 byte Mega byte = 1,000,000 byte (1,048,576) Giga byte = 1,000,000,000 byte Tera byte = 1,000,000,000,000 byte 2121

22 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำ 11000001 1 bit (binary digit ) 1 byte = A 2

23 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง  การเข้าถึงข้อมูล (access) โดยตรง (direct access) ตามลำดับ (sequential access) 2323

24 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง  ตามลำดับ (Sequential) Catridge Tape 2424

25 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง โดยตรง (Direct Access)  Floppy Disk--track, sector 1.44 MB, 2 MB  Hard Disk -- platter- -cylinder  Disk-Mirroring 2525

26 2626

27 ส่วนเก็บรักษาข้อมูล - หน่วยความจำสำรอง  Optical Media CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory) 650 MB DVD (Digital Versatile Disc) –ROM 4.7 GB 2 ด้าน 17 GB –DVD-R เก็บได้ด้านละ 3.95 2727

28 หน่วยแสดงผลลัพธ์  Hard Copy  Soft Copy 2828

29 ส่วนแสดงผล  จอภาพ (Monitor, CRT- Cathode Ray Tube) Composite RGB -- Red Green Blue Pixel Resolution 640x480, 600x800 2929

30 ส่วนแสดงผล - เครื่องพิมพ์ Impact-- Dot Metrix--NQL Non-impact-- –Laser –Ink jet Plotter 3030


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ขนาดของ คอมพิวเตอร์ 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเลคโทรนิคส์ ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการ ทำงานในด้านการคำนวน คัดเลือก คัดลอก ย้าย เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google