งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

2  หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง  ความหมายของ คอมพิวเตอร์ ความหมายของ คอมพิวเตอร์

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตาม ชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตาม ต้องการ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วย สำคัญ 4 หน่วย คือ  หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)  หน่วยความจำ  หน่วยแสดงผล (Output Unit)

5 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )

6 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูลรับ ข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดย แปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป ตัวอย่างเช่น

7 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมา จากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 2. หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit)

8 หน่วยความจำ  หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่อยู่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ รอม (ROM : Read Only Memory) เป็น หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บ ข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไป ได้ ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็น จำนวนมาก

9 หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผล คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ ได้จากการประมวลผล

10 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้ 5 ประเภท 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 5. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Handheld computer)

11 ตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กัน ในปัจจุบัน 1. เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (Printer) 2. เครื่องสแกนภาพ (Scanner) 3. โมเด็ม (Modem) อุปกรณ์ต่อพ่วง

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คลิก เข้าสู่การเรียนรู้.  หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google