งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก เข้าสู่การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล (Output Unit)

5 การทำงานของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

6 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป ตัวอย่างเช่น

7 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit)

8 หน่วยความจำ หน่วยความจำหลัก  เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ รอม (ROM : Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) หน่วยความจำสำรอง  เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก

9 หน่วยแสดงผล (Output Unit)
หน่วยแสดงผล คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

10 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแบ่งได้ 5 ประเภท 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(Super computer) 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer) 3.มินิคอมพิวเตอร์(Minicomputer) 4.ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) 5.คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(Handheld computer)

11 อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กันในปัจจุบัน
เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  (Printer) เครื่องสแกนภาพ  (Scanner) โมเด็ม  (Modem)

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คลิก เข้าสู่การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google