งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 • คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและ ชุดคำสั่ง แล้วนำมา ประมวลผลจน ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ บันทึกหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 • คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและ ชุดคำสั่ง แล้วนำมา ประมวลผลจน ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ บันทึกหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 • คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและ ชุดคำสั่ง แล้วนำมา ประมวลผลจน ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ บันทึกหรือ แสดง ผลลัพธ์ออกมาได้ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS ) หน่วยรับข้อมูล Input หน่วยประมวลผล Process หน่วยแสดงผล Output Feedback

2 2 • ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) • มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) • คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก (Notebook Computer) • คอมพิวเตอร์พีดีเอ (Personal Digital Assistant : PDA) • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ประเภทของคอมพิวเตอร์

3 3 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านที่ต้องทำงานประสานกันได้แก่ • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) • ซอฟต์แวร์ (Software) • ผู้ใช้งาน (Peopleware)

4 4 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ 1 ผู้ใช้ 2 ผู้ใช้ 3 ผู้ใช้ 4 ผู้ใช้ n ……... ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ เอดิเตอร์ คอมไพเลอร์ ฐานข้อมูล พรีเซ็นเตชั่น ….. เวิร์ดโปรเซสซิ่ง แอปพลิเคชั่นโปรแกรม

5 5 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) • ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้น • แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ • หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) • หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) • หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

6 6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

7 7 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) • ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่อง ผ่านระบบควบคุมอุปกรณ์ (Controller) • อาทิเช่น คีย์บอด สแกนเนอร์ เมาส์ เครื่องรูดบัตร เป็นต้น

8 8 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) • ทำหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ ในโปรแกรม • ประกอบด้วย 2 ส่วน • หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา (Arithmetic and Logic Unit : ALU) • หน่วยควบคุมการทำงาน (Control Unit)

9 9 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) • ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลตามที่ ต้องการ • แบ่งเป็น 2 ชนิด • หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือหน่วยความจำหลัก (Primary Storage หรือ Main Memory) เช่น ROM, RAM • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) และ ฟล็อปปีดิสก์ (Floppy disk) •Register หมายถึงหน่วยความจำขนาดเล็ก ที่อยู่ใน CPU

10 10 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)

11 11 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)

12 12 หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) • ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผลผ่านระบบควบคุมอุปกรณ์ (Controller) • อาทิเช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น

13 13 ซอฟต์แวร์ (Software) • หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียน ขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน • แบ่งเป็น 3 ประเภท • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) • ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

14 14 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) • หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่ง สำเร็จรูป เพื่อควบคุมการทำงานของ ฮาร์ดแวร์ และคอยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ • แบ่งเป็น 3 ประเภท • โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) • โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator Program) • โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

15 15 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) • เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง • เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีโปรแกรม ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่ตลอดเวลา • ตัวอย่างโปรแกรมระบบปฏิบัติการ • ดอส (Disk Operating System : DOS) • วินโดว์ (Windows) •UNIX, Linux

16 16 ผู้ใช้งาน (Peopleware) • แบ่งเป็น 6 กลุ่ม • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and Design) • โปรแกรมเมอร์ (Programmer) • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) • ผู้ปฏิบัติการ (Operator) • ผู้ใช้ (User) • ผู้บริหาร (Manager)


ดาวน์โหลด ppt 1 • คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและ ชุดคำสั่ง แล้วนำมา ประมวลผลจน ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ บันทึกหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google