งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS )
คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนทาง อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและชุดคำสั่ง แล้วนำมา ประมวลผลจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ บันทึกหรือแสดง ผลลัพธ์ออกมาได้ หน่วยรับข้อมูล Input หน่วยประมวลผล Process หน่วยแสดงผล Output Feedback

2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก (Notebook Computer) คอมพิวเตอร์พีดีเอ (Personal Digital Assistant : PDA) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

3 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านที่ต้องทำงานประสานกันได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ผู้ใช้งาน (Peopleware)

4 เอดิเตอร์ คอมไพเลอร์ ฐานข้อมูล พรีเซ็นเตชั่น ….. เวิร์ดโปรเซสซิ่ง
องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้1 ผู้ใช้2 ผู้ใช้3 ผู้ใช้4 ผู้ใช้ n ……... ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ เอดิเตอร์ คอมไพเลอร์ ฐานข้อมูล พรีเซ็นเตชั่น ….. เวิร์ดโปรเซสซิ่ง แอปพลิเคชั่นโปรแกรม

5 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

7 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องผ่านระบบควบคุมอุปกรณ์ (Controller) อาทิเช่น คีย์บอด สแกนเนอร์ เมาส์ เครื่องรูดบัตร เป็นต้น

8 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ทำหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม ประกอบด้วย 2 ส่วน หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา (Arithmetic and Logic Unit : ALU) หน่วยควบคุมการทำงาน (Control Unit)

9 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)
ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลตามที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ชนิด หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือหน่วยความจำหลัก (Primary Storage หรือ Main Memory) เช่น ROM, RAM หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) และ ฟล็อปปีดิสก์ (Floppy disk) Register หมายถึงหน่วยความจำขนาดเล็กที่อยู่ใน CPU

10 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)

11 หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)

12 หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลผ่านระบบควบคุมอุปกรณ์ (Controller) อาทิเช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น

13 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

14 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ และคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator Program) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)

15 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)
เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการทำงานอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ดอส (Disk Operating System : DOS) วินโดว์ (Windows) UNIX , Linux

16 ผู้ใช้งาน (Peopleware)
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and Design) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้ (User) ผู้บริหาร (Manager)


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google