งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น เครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจ ซอฟต์แวร์

2 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่ สอง ซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุม ระบบงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความ เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้ งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อ ความหมายให้เข้าใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสาน กราฟิกกับผู้ใช้ที่เรียกว่า กุย (Graphical User Interface : GUI) ส่วนชอฟต์แวร์สำเร็จที่มีใช้ใน ท้องตลาดทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับ บุคคลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเริ่มมีลักษณะ ส่งเสริมการทำงานของกลุ่มมากขึ้น ส่วนงานใน ระดับองค์การส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาระบบตาม ความต้องการโดยการว่าจ้าง หรือโดยนัก คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การ เป็นต้น

3 ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ ระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บ ข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มี การกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมี ประโยชน์ ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์การ ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบ ระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4 บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบ สำคัญในความสำเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งาน ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ คุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับ บุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น ทำให้ ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนา ระบบงานได้เองตามความต้องการ สำหรับระบบสารสนเทศ ในระดับกลุ่มและองค์การที่มีความซับซ้อนมาก อาจจะต้อง ใช้บุคคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยตรงมาพัฒนาและ ดูแลระบบงาน

5 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของ บุคลากรที่เกี่ยงข้องก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จำเป็นต้อง คำนึงถึงลำดับขั้นตอน การปฏิบัติของคนและ ความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณี ฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการ ประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเครื่องมือชำรุดหรือ ข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรอง เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเล่านี้ต้องมีการ ซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการ ใช้งานให้ชัดเจน

6 ความสำคัญขององค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ส่วนประกอบหลาย อย่าง ในการทำให้เกิดเป็นกลไกในการนำข้อมูลมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าต้องการประมวลผลรายงานการ เรียนของนักเรียนได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันการ ระบบ การจัดการสารสนเทศนั้น เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ประการ แรกคือ บุคลากรหรืออาจารย์ประจำชั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ หรืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ประการที่สอง คือ หาก มีการบันทึก ข้อมูลก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อาจารย์เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เมื่อไร อย่างไร ประการที่สาม คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยให้การทำงานให้ผลรวดเร็ว และคำนวณ ได้แม่นยำถูกต้อง ประการที่สี่ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ ต้องการได้ ประการสุดท้ายคือ ตัวข้อมูลที่เป็นเสมือน วัตถุดิบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสารสนเทศ ตามที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google