งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ sudawan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ sudawan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ sudawan kruapanich

2 2 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

3 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา ( องค์กรมหาชน ) sudawan kruapanich

4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสภาพแวดล้อมด้าน การค้าและการลงทุนภายในประเทศและ ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศและ การค้าชายแดน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนได้ sudawan kruapanich

5 5 ส่วนกลา ง & คณะทำง าน ส่วน ภูมิภาค สพป. ครู มัธยม ครูสังคม ศึกษา นักวิชากา รศึกษา ศึกษานิเ ทศก์ sudawan kruapanich

6 6

7 7 - พิธีเปิดการ อบรม - วัตถุประสงค์ และขอบเขตของ ยุทธศาสตร์ การค้า - ข้อมูลที่ จำเป็นต้องใช้ใน การกำหนด ยุทธศาสตร์ การค้าระหว่าง ประเทศ - สรุปบทเรียน 4ก.พ.564ก.พ.564ก.พ.564ก.พ.56 6ก.พ.566ก.พ.566ก.พ.566ก.พ.56 5ก.พ.565ก.พ.565ก.พ.565ก.พ.56 3ก.พ.563ก.พ.563ก.พ.563ก.พ.56 - การออกแบบ การจัดกิจกรรม การเรียน การสอน - post-test - การรับวุฒิบัติ - พิธีปิดการ อบรม - ลงทะเบียน รับเอกสาร - กลุ่ม สัมพันธ์ - การจัดทำ ยุทธศาสตร์ การค้าอาเซียน - การปฏิบัติการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ การค้า - สรุปบทเรียน sudawan kruapanich

8 ระดม สมอง อภิปราย กระบวนกา รกลุ่ม บรรยาย ทำ กิจกรรม ถาม - ตอบ

9 9 sudawan kruapanich ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วางแผน และการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการ ค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์การค้า นำความรู้มาออกแบบการจัดกิจกรรม การสอน

10 10 sudawan kruapanich สุดาวรรณ กระแสสินธุ์ ภานุมาส เพิ่มวิทย์ นันทวุฒิ พนิดา

11 สวัสดีค่ะ 11sudawan kruapanich


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ sudawan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google