งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2 1. การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชน

3 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

4 3. ทำให้ครูกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน ในชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

5 4.เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นปัญหาต่อการศึกษา

6 5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน

7 6.เพื่อให้ทรัพยากรของชุมชนให้เป็นประโยชน์

8 7.ทำให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจชุมชนดี

9 8.โรงเรียนเป็นแหล่งคัดเลือกคนให้ชุมชน

10 9.โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคนให้ชุมชน

11 10.โรงเรียนเป็นแหล่งรวมสาขาวิชาต่างๆ

12 11.โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรม

13 12.โรงเรียนเป็นศูนย์อบรมของชุมชน

14 13.โรงเรียนและชุมชนมีจุดหมายเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google