งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ( นายโรจนะ กฤษเจริญ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ( นายโรจนะ กฤษเจริญ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ( นายโรจนะ กฤษเจริญ )

2 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สอศ. นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง ขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายรัฐบาล แถลงต่อสภาฯ (แผนบริหารราชการ แผ่นดิน 4 ปี) และ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นโยบาย ศธ. 8 ข้อ สอศ. ขับเคลื่อน นโยบาย รัฐบาลและ นโยบาย ศธ. ใน 4 มิติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ พ.ร.บ.อาชีวศึกษาฯ ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป อาชีวศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 1)เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผู้เรียนสามาร คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 2)ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู สอดคล้องกับความต้องการ ประเมิน วิทยาฐานะเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3)นำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้าง มาตรฐานการเรียนการสอนและพัฒนาครู 4) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อกำหนดทักษะความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับผู้ใช้เพื่อการมีงานทำ มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ จูงใจให้เอกชน มีส่วนร่วมในลักษณะทวิภาคีเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ มากขึ้น 5)ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 6)ส่งเสริมเอกชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา 7)เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้กองทุน ICL เป็นกลไกลในการพัฒนาคุณภาพ 8)ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา 3) ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี คุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 4) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับปริมาณและ คุณภาพ 5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ 6) สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาชาติ 7) เพิ่มขีดความสามารถของ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) 1)ปฏิรูปการศึกษา 2)พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1)เพิ่มปริมาณผู้เรียน สายอาชีพ 2) ยกระดับ คุณภาพผู้เรียน 3) เพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการ 4) ส่งเสริมความร่วมมือ ทุกภาคส่วน

4 นโยบาย สอศ. 4 มิติ นโยบายรัฐบาล มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน เทียบระดับสากล ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ความสอดคล้องของนโยบายกับการดำเนินงาน ของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา นโยบาย ศธ.

5 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา  ให้เป็นเว็บไซต์หางานของนักเรียน นักศึกษา อย่างแท้จริง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถ login ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้เลข 13 หลัก  จัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา ยกระดับทักษะด้าน ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีของ ประชาคมอาเซียน  มี application v-cop บนมือถือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปรับปรุง ข้อมูล และ update ข่าวสาร การรับสมัครงานได้ ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา  มีการเผยแพร่สื่อ การแนะแนวอาชีพ องค์ความรู้ ของครู อาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์  ให้เป็นเว็บไซต์หางานของนักเรียน นักศึกษา อย่างแท้จริง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถ login ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้เลข 13 หลัก  จัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา ยกระดับทักษะด้าน ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีของ ประชาคมอาเซียน  มี application v-cop บนมือถือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปรับปรุง ข้อมูล และ update ข่าวสาร การรับสมัครงานได้ ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา  มีการเผยแพร่สื่อ การแนะแนวอาชีพ องค์ความรู้ ของครู อาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ www.v-cop.net

6  มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ การเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้  รองรับการขยายระบบฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและ โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ o ฐานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาตั้งใหม่ สังกัด สอศ. o ฐานข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน o ฐานข้อมูลสถานประกอบการ o Application Multimedia ฯ  เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกำลังคนกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ฯ เพื่อสำรวจและติดตามภาวะการมีงานทำของ ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา  มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ การเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้  รองรับการขยายระบบฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและ โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ o ฐานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาตั้งใหม่ สังกัด สอศ. o ฐานข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน o ฐานข้อมูลสถานประกอบการ o Application Multimedia ฯ  เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกำลังคนกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ฯ เพื่อสำรวจและติดตามภาวะการมีงานทำของ ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล

7 Vocational Manpower Center


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงาน ศูนย์กำลังคน อาชีวศึกษา โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ( นายโรจนะ กฤษเจริญ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google