งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายโรจนะ กฤษเจริญ)

2 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สอศ.
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง ขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายรัฐบาล แถลงต่อสภาฯ (แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี) และ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) สอศ. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบาย ศธ. ใน 4 มิติ นโยบาย ศธ. 8 ข้อ พ.ร.บ.อาชีวศึกษาฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปอาชีวศึกษา

3 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา 3) ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี คุณภาพทัดเทียมนานาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผู้เรียนสามารคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู สอดคล้องกับความต้องการ ประเมินวิทยาฐานะเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน นำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อกำหนดทักษะความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับผู้ใช้เพื่อการมีงานทำ มีความก้าวหน้าและมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ จูงใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในลักษณะทวิภาคีเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมเอกชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้กองทุน ICL เป็นกลไกลในการพัฒนาคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับปริมาณและ คุณภาพ 5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ 6) สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาชาติ 7) เพิ่มขีดความสามารถของ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ เปิดเสรีประชาคมอาเซียน เพิ่มปริมาณผู้เรียน สายอาชีพ 2) ยกระดับ คุณภาพผู้เรียน 3) เพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการ 4) ส่งเสริมความร่วมมือ ทุกภาคส่วน

4 ความสอดคล้องของนโยบายกับการดำเนินงาน ของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
นโยบาย สอศ. 4 มิติ นโยบายรัฐบาล ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ข้อ 4 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน เทียบระดับสากล นโยบาย ศธ. มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

5 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์หางานของนักเรียน นักศึกษาอย่างแท้จริง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถ login ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้เลข 13 หลัก จัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีของประชาคมอาเซียน มี application v-cop บนมือถือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปรับปรุง ข้อมูล และ update ข่าวสาร การรับสมัครงานได้ทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา มีการเผยแพร่สื่อ การแนะแนวอาชีพ องค์ความรู้ของครู อาจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์

6 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้ รองรับการขยายระบบฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ฐานข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาตั้งใหม่ สังกัด สอศ. ฐานข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ฐานข้อมูลสถานประกอบการ Application Multimedia ฯ เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกำลังคนกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ฯ เพื่อสำรวจและติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา

7 ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
Vocational Manpower Center “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google