งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป. มุกดาหาร

2 สภาพปัญหาการนิเทศติดตามผล • สถานศึกษาไม่ได้รับการนิเทศตาม เกณฑ์ • คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ • ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นระบบ

3 เงื่อนไขการดำเนินงาน  ทุกวันศุกร์ รายงานผลการนิเทศ  ทุกวันจันทร์ ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้  วันอังคาร - พฤหัสบดี ออกนิเทศ

4 เป้าหมายสุดท้าย  คุณภาพผู้เรียน  ความสามารถจัดการเรียนการ สอน  สถานศึกษามีคุณภาพ

5 กรอบการนิเทศ •1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) • 2. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ ประชาคมอาเซียน • 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) • 4. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ( การอ่าน ออกเขียนได้ ) • 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก

6 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ความเป็นมา การเข้าร่วมรับการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ (Programme for international Student Assessment) วัดนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี อายุ 15 ปี ( เกิด มิ. ย.39- พ. ค.40)

7 มีความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตในโลกที่มีความ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพียงใด ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นตัวชี้วัด ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจจาก ความรู้ 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

8 •PISA ไม่ประเมินความรู้ ตามหลักสูตร จะเน้น ความรู้และทักษะที่ต้อง ใช้ในชีวิตจริงนอก โรงเรียนในอนาคต

9 • ประเทศไทยเข้าร่วมในปี ค. ศ. 2000 ประเมินทุก ๆ 3 ปี ประเมินมาแล้ว..... ครั้ง ในปี ค. ศ. 2012 จะเน้น ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ร้อยละ 60 ของ ข้อสอบทั้งหมด

10 • ผลการสอบ จะถูกนำไปประเมิน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการ จัดลำดับความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ และการ พิจารณาความน่าลงทุน • ทำให้นานาชาติมองไทยว่า “ ยัง เป็นประเทศด้อยคุณภาพ การศึกษา ” • หมายความว่า “ ศักยภาพของคน ไทยต่ำกว่านานาชาติ ”

11 • เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน บ้านในอาเซียน ผลสอบ ต่ำกว่าสิงคโปร์มาก นักเรียนไทยมีผลประเมิน ค่อนข้างต่ำ คะแนนไทยสูง กว่าอินโดนีเซียเพียง ประเทศเดียว และมีแนวโน้ม จะลดลงเรื่อยๆ

12 • ในปีนี้ จะมีประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมด้วย • กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ จะต้องเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ

13 • สพฐ. คงต้องกลับไป ทบทวน กระบวนการสอบ และกระตุ้นให้ครูฝึกตั้ง คำถามปลายเปิด ที่ให้ เด็กได้คิดวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา •

14 • การนิเทศเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา หลัก • • ประกอบด้วยภาษาไทย • วิทยาศาสตรื • คณิตศาสตรื • ภาษาต่างประเทศ • สังคมศึกษาฯ

15 • หลักการ 1 ตรง 2 เต็ม • ตรงประเด็น • เต็มกำลัง • เต็มพื้นที่

16 ภารกิจ การจัดระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จำแนกนักเรียน สูง กลาง ต่ำ ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์

17 กำหนดมาตรการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบาย ปฏิรูปการศึกษาฯ มีแผนพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ การนิเทศภายใน ในการกำกับติดตาม ผลที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนวัสดุ สื่อและงบประมาณ อื่นๆ -: ครูใช้สื่อ ฐานข้อมูล ประเมินผล ผู้ปกครอง

18 การเตรียมความพร้อมของ นักเรียนสู่ประชาคม อาเซียน

19 ตอนที่ 1 ความความสำและความเป็นมาของ สมาคมอาเซียน 1. โครงสร้างของประชาคมอาเซียน 2. กฎบัตรอาเซียน 3. เสาหลักประชาคมอาเซียน 4. ปัญหาและอุปสรรคของประชาคมอาเซียน

20 ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการของ สถานศึกษา 1. คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม อาเซียน 2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน 3. การนิเทศภายใน ติดตาม การ ประเมินผลการดำเนินงาน

21 การพัฒนาหลักสูตรประชาคม อาเซียนสู่สถานศึกษา 1. การจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มสาระ สังคมฯ 2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ 3. การจัดการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นรายวิชา เพิ่มเติม 4. การจัดกิจกรกาเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. การจัดเป็นกิจกรรมเสริม

22 การเตรียมความพร้อมการใช้ คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน • แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการ เตรียมความพร้อม • TABLET จำนวน 1968 เครื่อง (ร้อยละ 48) • เอกชน ได้ จำนวน 192 เครื่อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร โดย ปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google