งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาในชุมชน
ความหมาย การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม วิธีการแก้ไขปัญหาและการ ประพฤติปฏิบัติระหว่างบุคคลในชุมชนซึ่งทำให้ คนในชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมี ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

2 แนวคิดในการจัดการศึกษาในชุมชน
การจัดการศึกษาผ่านบทบาทสถาบันทางสังคม - ครอบครัว : อบรมสั่งสอนการประกอบอาชีพ ทัศนคติ ค่านิยม ความประพฤติที่ดีงาม - วัด : อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม - องค์กรชุมชน : ฝึกอบรมข้อมูลข่าวสาร ฟื้นฟูธรรมเนียมประเพณี จัดสภาพแวดล้อม ชุมชน

3 จัดการศึกษาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใช้ชุมชนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ การจัดเวทีการเรียนรู้

4 เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา ถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมของชุมชน เป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ ตนเองและชุมชน

5 เนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของชุมชน
ภูมิหลังและประวัติของชุมชน สภาพทางกายภาพของชุมชน โครงสร้างของสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาของชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในชุมชน
ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องเป็นกลไกหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมบริหาร ร่วมรับผลประโยชน์ ใช้ชุมชนเป็นฐาน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้จากชุมชน ประสบการณ์ สถานการณ์จริง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักบูรการ การทำงานกับวิถีชีวิต ใช้ต้นทุนทางสังคมและเครือข่าย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับและเทียบประสบการณ์ของบุคคล

7 วิธีการจัดการศึกษาของชุมชน
การใช้บทบาทของสถาบันของสังคม การใช้นิทานและคติความเชื่อ การใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การใช้วัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติ

8 รูปแบบการจัดการศึกษาในชุมชน
1.ทุกคนเรียนรู้อยู่ในชุมชน จากการปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง อย่างต่อเนื่อง 2.เรียนรู้สาระที่เป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่น 3.เรียนรู้ตรงความสนใจ ความถนัดและความพร้อม 4.มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางการบริหารระดับ 5.ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 6.องค์กรปกครองท้องถิ่นและสำนักงานกศน.เป็นกลไกใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง

9 บทบาทครู กศน.ในการจัดการศึกษาของชุมชน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

10 รูปแบบการจัดการศึกษาของชุมชน
ศึกษาชุมชน จัดทำเนื้อหาสาระ บทเรียน หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดทำแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google