งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษา ในชุมชน ความหมาย การสื่อสารถ่ายทอด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม วิธีการแก้ไข ปัญหาและการประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลใน ชุมชนซึ่งทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษา ในชุมชน ความหมาย การสื่อสารถ่ายทอด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม วิธีการแก้ไข ปัญหาและการประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลใน ชุมชนซึ่งทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษา ในชุมชน ความหมาย การสื่อสารถ่ายทอด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม วิธีการแก้ไข ปัญหาและการประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลใน ชุมชนซึ่งทำให้ คนใน ชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึง กัน และมีความสัมพันธ์กัน อย่างต่อเนื่อง

2 แนวคิดในการจัด การศึกษาในชุมชน การจัดการศึกษาผ่าน บทบาทสถาบันทางสังคม - ครอบครัว : อบรมสั่งสอน การประกอบอาชีพ ทัศนคติ ค่านิยม ความประพฤติที่ดี งาม - วัด : อบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรม - องค์กรชุมชน : ฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสาร ฟื้นฟูธรรมเนียมประเพณี จัดสภาพแวดล้อมชุมชน

3 จัดการศึกษาผ่าน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม จัดการศึกษาโดยใช้ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน การใช้ชุมชนเป็นแหล่ง การจัดการเรียนรู้ การจัดเวทีการเรียนรู้

4 เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญา ถ่ายทอดความเชื่อและ ค่านิยมของชุมชน เป็นการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของสมาชิกในชุมชนใน การแก้ไขปัญหาของ ตนเองและชุมชน

5 เนื้อหาสาระในการจัด การศึกษาของชุมชน ภูมิหลังและประวัติของ ชุมชน สภาพทางกายภาพของ ชุมชน โครงสร้างของสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและการแก้ไข ปัญหาของชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การจัด การศึกษาในชุมชน ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องเป็นกลไกหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมบริหาร ร่วม รับผลประโยชน์ ใช้ชุมชนเป็นฐาน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ใน ชุมชน เรียนรู้จากชุมชน ประสบการณ์ สถานการณ์จริง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักบูรการ การทำงานกับวิถีชีวิต ใช้ต้นทุนทางสังคมและเครือข่าย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับและเทียบประสบการณ์ของบุคคล

7 วิธีการจัดการศึกษา ของชุมชน การใช้บทบาทของ สถาบันของสังคม การใช้นิทานและคติ ความเชื่อ การใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น การใช้วัฒนธรรมการ ประพฤติปฏิบัติ

8 รูปแบบการจัด การศึกษาในชุมชน 1. ทุกคนเรียนรู้อยู่ในชุมชน จาก การปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง อย่างต่อเนื่อง 2. เรียนรู้สาระที่เป็นองค์ความรู้ของ ท้องถิ่น 3. เรียนรู้ตรงความสนใจ ความ ถนัดและความพร้อม 4. มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็น ศูนย์กลางการบริหารระดับ 5. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม 6. องค์กรปกครองท้องถิ่นและ สำนักงานกศน. เป็นกลไกในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา ต่อเนื่อง

9 บทบาทครู กศน. ในการจัด การศึกษาของชุมชน จัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร จัดแหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน

10 รูปแบบการจัด การศึกษาของชุมชน ศึกษาชุมชน จัดทำเนื้อหาสาระ บทเรียน หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดทำแหล่งการเรียนรู้ของ ชุมชน ใช้ชุมชนเป็นแหล่งการ เรียนรู้ของประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ประชาชนในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษา ในชุมชน ความหมาย การสื่อสารถ่ายทอด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม วิธีการแก้ไข ปัญหาและการประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลใน ชุมชนซึ่งทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google