งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ELEMENTARY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ELEMENTARY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ELEMENTARY SCIENCE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT TO ENHANCE THE REFLECTION OF NATURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING ACTIVITY) สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

3 ที่มาและความสำคัญ  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาไม่ได้ สะท้อนลักษณะสำคัญของ วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน จึงไม่ต่างจาก วิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย สังคม  ครูประถมส่วนใหญ่ไม่จบ วิทยาศาสตร์

4 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะ ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างไร  ผู้สอน *** – จัดการเรียนการสอนที่เน้น ลักษณะสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง ตามที่วิทยาศาสตร์เป็น (Nature of Science –NOS)  ผู้เรียน – ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงตามที่ครูออกแบบ และจัดประสบการณ์  การวัดและประเมินผล – วัดผลและ ประเมินผลตามลักษณะสำคัญของ วิทยาศาสตร์ เช่น PISA TIMSS

5

6 ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ๑. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัย หลักฐาน ๒. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ๓. กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ๔. การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี หลากหลายวิธี ๕. การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีทั้งการ สังเกตและการลงข้อสรุป ๖. การทำงานทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ๗. วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของ มนุษย์ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ประสบการณ์ ความเชื่อ และมุมมอง ๘. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ วัฒนธรรมจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

7 เอกสารประกอบการดำเนิน กิจกรรม  คู่มือการดำเนินโครงการ  คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( 2 บทความ 13 แผนการอบรม แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Bibliography รายชื่อนักวิจัยที่ ทำงานเกี่ยวกับ Nature of Science)  แบบบันทึกกิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ

8

9 ภาพตัวอย่างกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ครูประถมศึกษา ( กลุ่ม KM สนก.)

10

11

12

13

14

15

16

17

18 อุปกรณ์ที่ใช้ใน กิจกรรม

19

20

21

22 กรอบการดำเนินงาน โครงการ

23 กรอบการดำเนินงาน วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555  ระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา หลักสูตรอบรมครูและหารูปแบบการ พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ขยายผล ให้เกิดผลกระทบในวง กว้างในครูระดับประถม โดยเฉพาะ ครูที่มีผลการประเมินกลุ่มต้น  วางโครงร่างหลักสูตรการอบรมจาก กิจกรรมและเนื้อหา ที่เป็นผลจาก การวิจัย การศึกษาเอกสาร การ ทำงานของอาจารย์ นักวิจัย ครูและ ศึกษานิเทศก์ 23

24  ศึกษาตัวชี้วัดสาระที่ 1-8 ระดับชั้น ประถมศึกษา เพื่อสกัดเอาเนื้อหาที่มี ปัญหา สอนยาก นักเรียนเกิดแนวคิดที่ คลาดเคลื่อน เพื่อใช้การเรียนการสอน ที่เน้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้า ไปช่วยแก้ปัญหา โดยใช้ เอกสาร งานวิจัย คู่มือ ผลการค้นพบ และความ สอดคล้องกับหนังสือเรียน สสวท. ( แยกกลุ่มตามสาระ ว.1-2, ว.3, ว.4-5, ว.6, ว.7)  พัฒนาเล่มหลักสูตรและคู่มือการอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปเสนอ ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับรูปแบบ เพื่อ ประชุมพิจารณารอบที่ 2 24 กรอบการดำเนินงาน วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555

25  วางแผนการดำเนินงานของ โครงการ กำหนดงบประมาณ จำนวนคน จำนวนครั้งที่อบรม และ การวิจัยพัฒนา  วางแผนและออกแบบการขยายผล นิเทศติดตาม  วางแผนดำเนินการในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2556  วางแผนดำเนินการนิเทศติดตาม 25 กรอบการดำเนินงาน วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555

26  จัดทำหลักสูตรอบรมในรอบที่ 1 เพื่อศึกษา ความต้องการ สมรรถนะครูและรูปแบบการอบรม ( ได้รูปเล่ม จัดรายการอุปกรณ์ กำหนดเวลา คน และงบประมาณที่ ใช้ )  สร้างเครื่องมือเพื่อศึกษา ความ ต้องการและสมรรถนะของครูใน การใช้ ICT และผลตอบรับจากการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไป ปรับปรุงและออกแบบหลักสูตรที่ เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ของครู 26 กรอบการดำเนินงาน วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการ การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ELEMENTARY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google