งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RESEARCH ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RESEARCH ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 RESEARCH

3 ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง

4 1. กำหนดปัญหา (Identifying problem) 3. รวบรวมข้อมูล (Collecting) 4. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis data) 2. ศึกษาเอกสาร (Reviewing information) 5. สรุปผล (Drawing conclusions)

5

6 1. กำหนดปัญหา (identification of the research problem) 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) 3. กำหนดสมมุติฐาน ( formulation of hypothesis)

7 4. ออกแบบแผนการวิจัย (research design) 5. เลือกกลุ่มตัวอย่าง (samples) 6. เครื่องมือ (instrumentation) 7. สถิติที่ใช้ (statistics)

8 8. ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) 9. วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 10. สรุปผลและเขียนรายงานวิจัย (conclusion&report)

9

10 ระบบการจัดการศึกษา ปัจจัยกระบวนการผลผลิต คน เงิน วัสดุ การ จัดการ ปริมา ณ คุณภ าพ ระยะเ วลา ค่าใช้ จ่าย การเรียน การสอน การบริหาร การนิเทศ

11 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา นร. คิด ไม่เป็น นักเรี ยน ครู ผู้บริห าร ศน. ผู้ปกค รอง ความ พร้อม I.Q. ต่ำ ไม่ รู้ ไม่มี เวลา ขาดสื่อ ขาด แรงจูงใ จ จน เครียด ไม่ใส่ใจ ใช้ แรงงาน ไม่มี เวลา ขาดงบ ขาดรถ ขาด เทคนิค ไม่ ส่งเสริ ม ไม่อยู่รร. ไม่ นิเทศ ขาด วินัย ติดเกม

12 PLATE MAT ปัญ หา สาเห ตุ วิธีแก้ ไข นวัตกร รม 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. ปัญหานักเรียน 1 ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข นวัตกรรม

13

14 การประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ การศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล ต่อการประกัน คุณภาพการศึกษา การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการ ประกันคุณภาพ

15

16 การพัฒนาชุดการเรียน คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น ป.4 ที่เรียน แบบศูนย์การเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับและไม่ไดัรับ การฝึกทักษะการคิดเลขใน ใจ ตัวอย่างชื่อเรื่องวิจัย

17 ตัวอย่างงานวิจัย 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ โรงเรียน............................................................ 2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ สถานศึกษา ของโรงเรียนใน สพท. เชียงใหม่ เขต 2 3. การใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมในการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

18 1. ตรง ประเด็น 2. มีข้อมูลอ้างอิง 3. มีความต่อเนื่อง 4. สรุปเรื่องที่วิจัย หลัก ทั่วไป เรื่อง วิจัย ความเป็นมาของ ปัญหา

19 1. สภาพปัจจุบัน 2. สภาพที่เป็นปัญหา 3. แนวทาง หรือ หลักการที่จะ แก้ปัญหา

20 1. สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 2. ชัดเจนว่าศึกษาอะไร กับใคร 3. เข้าใจง่าย 4. หาข้อมูลได้ 5. ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบได้ หลักการเขียน วัตถุประสงค์

21 การพัฒนาบทเรียน สำเร็จรูปวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 1. เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพของ บทเรียนสำเร็จรูป คณิตศาสตร์โดยใช้ เกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง เรียนด้วยบทเรียน สำเร็จรูป

22 สร้างเครื่องมือเก็บ ข้อมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจรายการ

23 การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง – สุ่มอย่างง่าย – สุ่มแบบแบ่งชั้น – สุ่มแบบเป็นระบบ – สุ่มแบบกลุ่ม

24 แหล่งข้อมูล นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง เอกสาร หลักฐาน

25 ทดสอบก่อน - หลังทดลอง (One group pretest posttest design) T 1 X T 2 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว

26 สอบก่อน - หลังการทดลอง R T 1 X 1 T 2 R T 1 X 2 T 2 กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม

27 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าสหสัมพันธ์ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F- test)

28 สรุป รายงาน ผลการวิจัย บทนำ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายและ เสนอแนะ

29 โครงร่างการวิจัย ชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt RESEARCH ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google