งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2549 สพท. ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2549 สพท. ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2549 สพท. ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย

2 วิสัยทัศน์ สพท. ขก.4 ภายในปี 2551 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 เป็นองค์กรหลักในการจัดและ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มี คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ บริหารจัดการ

3 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพท. ขอนแก่น เขต 4 เป้าหมายของชิ้นงานที่ต้องการในการ Work shop ครั้งนี้ 2. แผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีงบประมาณ 2549

4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท. ขก. 4 จะต้อง สอดคล้องและตอบสนอง ต่อสิ่งต่อไปนี้ 1. นโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันที่ แถลงต่อรัฐสภา 2. ยุทธศาสตร์ 7 ประการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน 3. ยุทศาสตร์ จุดเน้น และ Road Map ของ สพฐ. 4. นโยบายการบริหาร งบประมาณในระบบ GFMIS. 5. นโยบายและยุทธศาสตร์ของ จังหวัด CEO.

5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท. ขก. 4 จะต้อง สอดคล้องและตอบสนอง ต่อสิ่งต่อไปนี้ 6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สพท. ขก. 4 7. วิสัยทัศน์ จัดเน้นของ สพท. ขก. 4 8. สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ ต้องการของ ร. ร. และพื้นที่ 9. คุณลักษณะด้านคุณภาพของ เด็กขอนแก่น เขต 4 สมบูรณ์ แบบ 5 ประการ

6

7 แนวคิด ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2549 1. จำนวนโครงการในแผนต้อง ลดลง 2. เปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมให้ เน้นการปฏิบัติจริง เกิดชิ้นงาน / สื่อ คู่มือในการเรียนการสอน และ นำมาใช้อย่างจริงจัง 3. การฝึกอบรมครู ต้องอย่ากระทบ การเรียนการสอน ( คืนครูสู่เด็ก ) 4. รูปแบบการฝึกอบรมครูและ บุคลากร มี 2 รูปแบบ 4.1 หน่วยงานจัดให้ 4.2 ผู้อบรมเสียค่าใช้จ่ายเอง

8 แนวคิด ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2549 5. กระจายการดำเนินงานลงไปที่ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 6. การจัดทำโครงการต้องลึก ต่อเนื่อง และติดตามผล หลังการ อบรม ( อย่าอบรมแล้วทิ้ง ) 7. ค่าใช้จ่ายของทุกโครงการต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 8. หลังจากจัดฝึกอบรมให้จัดทำการ รายงานผลเป็นเอกสาร เสนอ ผอ. เขต ภายใน 7 วัน และประเมินผลหลัง อบรมเป็นระยะ 9. ให้นำหลักการของ BSC. (Blance Scorecard) มาใช้ในการนำ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

9 คำสำคัญที่ควรคำนึงในการจัดทำ แผนงาน / โครงการ และการนำแผนสู่การปฏิบัติ 1) การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) 2) ความต่อเนื่อง (Continuous) 3) การกระจายอำนาจ (Decentralization) 4) การบูรณาการ (Integration) 5) คุณภาพ (Quality) 6) ความเป็นธรรม (Fainess)

10 คำสำคัญที่ควรคำนึงในการจัดทำ แผนงาน / โครงการ และการนำแผนสู่การปฏิบัติ 7) การสร้างเครือข่าย (Network) 8) การมีส่วนร่วม (Participation) 9) ความสมดุลหรือดุลภาพ (Balance) 10) หลักธรรมาภิบาล - นิติธรรม - คุณธรรม - ความโปร่งใส _ การมีส่วนร่วม _ ความรับผิบชอบ _ ความคุ้มค่า

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2549 สพท. ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google