งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4

2 สาระสำคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะนำทางครูผู้สอนไปสู่เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น เมื่อครูนำแท็บเล็ต เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจึงควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการนำแท็บเล็ตมาใช้

3 จุดประสงค์ สามารถวิเคราะห์สื่อ/Apps เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เลือกวิธีการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม วางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ ใช้ แท็บเล็ตได้

4 เนื้อหา การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ต ในห้องเรียน
วิเคราะห์สื่อ/Apps เพื่อการนำมาใช้ในชั้นเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แท็บเล็ต การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้แท็บเล็ต

5 สื่อ-อุปกรณ์ PPT นำเสนอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน สื่อจากแท็บเล็ตหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ใบงานตามกิจกรรม (ในคู่มือ ) ตัวอย่าง Apps เช่น Picsart

6 ความสำคัญของแท็บเล็ตในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
สนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล ( Individualization ) เป็นสื่อที่สนองต่อความสามารถในการ ปรับตัวเข้ากับความต้องการทางการเรียนรู้ของรายบุคคล ซึ่งความเป็นเอกัตภาพนั้นจะมีความต้องการในการติดตามช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้บรรลุผลและมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามที่เขาต้องการ สนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล ( Individualization )

7 เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมาย ( Meaningful Interactivity )
ปัจจุบันการเรียนรู้ที่กระบวนการเรียนต้องมีความกระตือรือร้นจากการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกที่เป็นจริง บางครั้งต้องอาศัยการจำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้สื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภาพสูงในการช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ได

8 เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ( Shared Experience )
แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันจากช่องทางการสื่อสารเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เป็นลักษณะของการประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลในการสื่อสารหรือสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ

9 มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและยืดหยุ่น ( Flexible and Clear CourseDesign )
Design ) ในการเรียนรู้จากสื่อแท็บเล็ตนี้จะมีการออกแบบเนื้อหา หรือหน่วยการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งการสร้างหน่วยการเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการที่สามารถปรับยืดหยุ่นได้ ภายใต้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนซึ่งตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาได้แก่การเรียนจาก e-Book เป็นต้น

10 ให้การสะท้อนผลต่อผู้เรียน/ผู้ใช้ได้ดี ( Learner Reflection )
ช่วยสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ และสามารถประเมินและประยุกต์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

11 สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ ( Quality Information )
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงต่อผู้เรียนหรือผู้ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาสาระของข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นค าตอบที่ชัดเจนถูกต้องในการก าหนดมโนทัศน์ที่ดี อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Quality ) ย่อมต้องอาศัยข้อมูลในเชิงปริมาณ ( Quantity ) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้เพียงพอและถูกต้องสมบูรณ์

12 การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน
การจัดสภาพแวดล้อม/ห้องเรียนที่เหมาะสม ใบความรู้ที่ 4

13 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ในชั้นเรียน
ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง โดยปรับบางกิจกรรรม ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียน

14 ควรเลือกใช้ Apps ที่เหมาะสมกับบทเรียน หรือเชื่อมโยงไปยัง Apps ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

15 แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตทุกชั่วโมง ทั้งชั่วโมง
หรือทุกวิชา

16 ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตเพียงอย่างเดียว ควรใช้สื่ออื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ใบงาน แบบฝึก รูปภาพ เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นกระบวนการคิด

17 ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง วิเคราะห์สื่อ/Apps เพื่อการนำมาใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับแท็บเล็ต

18 กิจกรรมที่ 1 การใช้แท็บเล็ต ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมที่ 1 การใช้แท็บเล็ต ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ/Apps ที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การนำไปใช้ในขั้นตอน นำเข้าสู่บทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึก

19 กิจกรรมที่ 2 การใช้แท็บเล็ต ขั้นกิจกรรมระหว่างเรียน
กิจกรรมที่ 2 การใช้แท็บเล็ต ขั้นกิจกรรมระหว่างเรียน ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ/Apps ที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การนำไปใช้ในขั้นตอน กิจกรรมระหว่างเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึก

20 กิจกรรมที่ 3 การใช้แท็บเล็ต ขั้นสรุป
ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ/Apps ที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การนำไปใช้ในขั้นตอน สรุปบทเรียน ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึก

21 เรื่อง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แท็บเล็ต
ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แท็บเล็ต ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อจากแท็บเล็ต - กระบวนการสืบสวนสอบสวน - กระบวนการกลุ่ม - วิธีสอนแบบ CIPPA Model กระบวนการเรียนรู้หลัก กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ

22 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
กำหนดเป้าหมายและหลักฐานการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หลักฐานการเรียนรู้

23 ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ต

24


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google