งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4. สาระสำ คัญ แผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็น เครื่องมือสำคัญ ที่จะนำทางครูผู้สอนไปสู่ เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4. สาระสำ คัญ แผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็น เครื่องมือสำคัญ ที่จะนำทางครูผู้สอนไปสู่ เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4

2 สาระสำ คัญ แผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็น เครื่องมือสำคัญ ที่จะนำทางครูผู้สอนไปสู่ เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น เมื่อครูนำแท็บ เล็ต เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจึงควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการนำ แท็บเล็ตมาใช้

3 จุดประ สงค์ 1. สามารถวิเคราะห์สื่อ /Apps เพื่อใช้ใน การจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม 2. เลือกวิธีการใช้แท็บเล็ตในการจัดการ เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 3. วางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ประยุกต์ ใช้ แท็บ เล็ตได้

4 เนื้อหา 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ต ในห้องเรียน 2. วิเคราะห์สื่อ /Apps เพื่อการนำมาใช้ใน ชั้นเรียน 3. วางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แท็บเล็ต 4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ประยุกต์ใช้แท็บเล็ต

5 สื่อ - อุปกรณ์ 1. PPT นำเสนอ เรื่อง การเตรียมความ พร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ตในห้องเรียน 2. สื่อจากแท็บเล็ตหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 3. ใบงานตามกิจกรรม ( ในคู่มือ ) 4. ตัวอย่าง Apps เช่น Picsart

6 ความสำคัญของแท็บเล็ตในการจัดกิจกรรม ในการเรียนการสอน สนองต่อความเป็นเอกัตบุคคล ( Individualization )

7 เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่าง มีความหมาย ( Meaningful Interactivity )

8 • เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ( Shared Experience )

9 • มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ ยืดหยุ่น ( Flexible and Clear CourseDesign )

10 • ให้การสะท้อนผลต่อผู้เรียน / ผู้ใช้ได้ดี ( Learner Reflection )

11 สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ ( Quality Information )

12 การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้แท็บเล็ตใน ห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อม / ห้องเรียนที่เหมาะสม

13 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการ ประยุกต์ใช้แท็บเล็ต ในชั้นเรียน • ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง โดย ปรับบางกิจกรรรม ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้แท็บเล็ตในชั้น เรียน

14 • ควรเลือกใช้ Apps ที่เหมาะสมกับบทเรียน หรือเชื่อมโยงไปยัง Apps ของสำนัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

15 แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตทุก ชั่วโมง ทั้งชั่วโมง หรือทุกวิชา

16 • ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้ แท็บเล็ตเพียงอย่างเดียว ควรใช้สื่ออื่น ๆ ที่ หลากหลาย เช่น ใบงาน แบบฝึก รูปภาพ เป็นต้น • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นกระบวนการคิด

17 ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง วิเคราะห์ สื่อ /Apps เพื่อการ นำมาใช้ในชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 ร่วมกับ แท็บเล็ต

18 • กิจกรรมที่ 1 การใช้แท็บเล็ต ขั้นนำเข้า สู่บทเรียน • ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ /Apps ที่บันทึก อยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การ นำไปใช้ในขั้นตอน นำเข้าสู่บทเรียน ในรายวิชา ใดรายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในแบบ บันทึก

19 • กิจกรรมที่ 2 การใช้แท็บเล็ต ขั้น กิจกรรมระหว่างเรียน • ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ /Apps ที่บันทึก อยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การ นำไปใช้ในขั้นตอน กิจกรรมระหว่างเรียน ใน รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียด ลงในแบบบันทึก

20 • กิจกรรมที่ 3 การใช้แท็บเล็ต ขั้นสรุป • ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ สื่อ /Apps ที่บันทึก อยู่ในแท็บเล็ต เลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่การ นำไปใช้ในขั้นตอน สรุปบทเรียน ในรายวิชาใด รายวิชาหนึ่ง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในแบบ บันทึก

21 ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แท็บเล็ต ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี สาระและมาตรฐานการ เรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อจากแท็บเล็ต กระบวนการเรียนรู้หลัก - กระบวนการสืบสวน สอบสวน - กระบวนการกลุ่ม - วิธีสอนแบบ CIPPA Model กระบวนการเรียนรู้บูรณา การ

22 กำหนดเป้าหมายและหลักฐานการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หลักฐานการเรียนรู้

23 ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บ เล็ต

24


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4. สาระสำ คัญ แผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็น เครื่องมือสำคัญ ที่จะนำทางครูผู้สอนไปสู่ เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google