งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ( โครงการเรียนรู้สู่ อาเซียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ( โครงการเรียนรู้สู่ อาเซียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ( โครงการเรียนรู้สู่ อาเซียน )

3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ แบบสอบถาม • ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 69.77 เพศหญิงร้อยละ 30.23 • ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.13 รองลงมามีอายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.20 • ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อย ละ 84.73 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.62 • ส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 88.38 และทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการ รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ

4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ แบบสอบถาม • ทั้งหมดได้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการ เตรียมความพร้อมสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคม อาเซียน • สถานศึกษาทั้งหมดมีการดำเนินงานหรือจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

5 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา • ด้านหลักสูตร • โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามี การวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่เน้น อาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษามีการแปลง หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนไปสู่การสอน และ สถานศึกษาอบรมครูให้มีความสามารถใน การจัดทำแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นอาเซียน

6 • ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้ สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ การ เปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และสถานศึกษาได้จัด กิจกรรมหรือโครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง อาเซียน

7 • ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ สะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดให้ มีโสตวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการ เรียนรู้อาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาจัดให้มี เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการค้นคว้าหาข้อมูล และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ สถานศึกษาจัดทำป้ายหรือนิทรรศการเกี่ยวกับ อาเซียน

8 • ด้านการเตรียมบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเตรียมความ พร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน รองลงมาคือสถานศึกษาส่งเสริม ความรู้ คมวามเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

9 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม / โครงการระดับภาค • การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับภาค - ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการและเลขานุการ - มอบหมายงานกิจกรรมดำเนินงาน • อภิปรายแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของ สถานศึกษาในแต่ละภาค - ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ - ด้านการจัดกิจกรรม - ด้านอื่นๆ • แนวทางการจัดนิทรรศการในวันตรวจเยี่ยม - รูปแบบ - วัน เวลา - สถานที่ - งบประมาณ - บุคลากรร่วมนิทรรศการ

10 กำหนดการจัดนิทรรศการจัดการ เรียนรู้สู่อาเซียน ภาคใต้ 20 กรกฎาคม 2556 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาตลอดชีวิต ( โครงการเรียนรู้สู่ อาเซียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google