งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย World Class โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย World Class โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย World Class โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

2 World Class (โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล) 500 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนวิทยาศาสตร์สู่สากล 182 โรง  พัฒนาความเป็นเลิศสู่สากล 185 โรง  ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Hub) 14 โรง  อนุบาลพัฒนาความเป็นเลิศสู่สากล 119 โรง

3 ผลคาดหวัง (out come)  นักเรียนทุกคนต้องทำโครงงานที่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพและเสนอรายงานพร้อมนำเสนอ อย่างน้อย 2 ภาษา  ครูมีผลงาน CAR ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสนอรายงานพร้อมนำเสนออย่างน้อย 2 ภาษา  โรงเรียน R&D การเพิ่มเวลาเรียนในตาราง เรียนรู้และลดเวลาเรียนในตารางสอน

4 กลุ่มพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 1 ❺ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ ❼ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/วิทย์พร้อมครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ  หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้  สื่อ&พัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2 สื่อวิทย์ ดิจิตอล  R&D รูปแบบความเป็นเลิศ  พัฒนาศักยภาพครู/นักเรียน&เข้าค่าย ประกวดแลกเปลี่ยนนักเรียนกลุ่มอาเซียน ❻คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์  พัฒนาบุคลากรด้าน ICT/พัฒนาครูวิทย์/Lab  รถตู้สำหรับศูนย์ & เครือข่าย

5 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  จัดทำมาตรฐานคุณภาพสู่สากล  สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐาน คุณภาพสู่สากล  สถานศึกษากลุ่มพัฒนาสู่สากลเสนอแผนพัฒนาตามมาตรฐานสู่ ความเป็นเลิศ  ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา และ ประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ  จัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษา  สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนคุณภาพมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

6 จัดหาสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนภาษาต่างประทศ  พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเข้มเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษ  การพัฒนาความเข้มแข็งครูที่เป็นแกนนำของเครือข่ายการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่  การวิจัยและนำร่องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ  พัฒนาจัดซื้อ จัดหา สื่อฝึกทักษะสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ 3 ของศูนย์พัฒนากลุ่ม สาระการเรียนรู้จังหวัด  จัดทำกรอบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตาม แผนพัฒนาและประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ

7 วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  พัฒนารูปแบบความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล โดยทำ TOR กับทีมการวิจัย  นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน ความเป็นเลิศสู่สากล ที่นำ

8 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมสำหรับนักเรียนสื่อ การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยโครงงาน  พัฒนาแนวทางและคุณภาพนวัตกรรมและผลงานเพื่อ การพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่ สากล  พัฒนานวัตกรรมและผลงาน เพื่อการพัฒนา สถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่สากล  ประกวดนวัตกรรมและผลงานสถานศึกษา ครู และ นักเรียนระดับกลุ่มจังหวัด  ประกวดนวัตกรรมและผลงานสถานศึกษา ครู และ นักเรียนระดับภูมิภาค  เข้าค่ายเรียนรู้สร้างสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน สำหรับครู และนักเรียน

9 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนาสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา กลุ่มสู่ความเป็นเลิศและกลุ่มทั่วไป  ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียน ดีระดับอำเภอ  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน  ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และ CCL30-40  จัดครุภัณฑ์และสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระสถานศึกษากลุ่มสู่ สากล  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครุภัณฑ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ค่าหนังสือ/สื่ออิเล็คทรอนิกส์ห้องสมุดมาตรฐานระดับจังหวัด  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนกลุ่ม เฉลิมพระเกียรติทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย World Class โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google