งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน ตามประกาศกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน ตามประกาศกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน ตามประกาศกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑/๒๕๕๕ ดร.จริน ศิริ คณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร มกราคม ๒๕๕๕

2 MYANMAR THAILAND MALASIA SINGAPORE INDONESIA LAOS CAMBODIA VIETNAM PHILIPPINES BRUNEI DARUSSALAM CHAINA ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน

3 ๖ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและคิดร่วมกัน อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมาธิการชุดนี้ กรอปงานภายใต้อำนาจหน้าที่ตามประกาศกรรมาธิการต่างประเทศ ฐานคิดในการทำงานภายใต้กรอบงานและอำนาจหน้าที่ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบและฐานคิดในการทำงาน โครงสร้างการทำงานของอนุกรรมาธิการชุดนี้ แผนการปฏิบัติงานทั้งระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมาธิการ ต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ดำเนินการขั้นต่อไป ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน

4 ๑.อำนาจและหน้าที่ มุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ระหว่างไทย-จีน-อาเซียน เพื่อนำสู่ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่าง ไทย-จีน-อาเซียน ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน

5 ไทย ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ความสัมพันธ์มิตรภาพ พัฒนา... •การค้าระหว่างประเทศ •การค้าชายแดน •การค้าชายฝั่ง •การขนส่ง •การผลิตสินค้า •การเป็นตัวแทนทาง การค้า •การท่องเที่ยว •ฯลฯ •การดูงาน •การฝึกอบรม •การสัมมนา •การจัดทำหลักสูตร •การผลิตตำรา •การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่าง ประเทศ •ฯลฯ เศรษฐกิจการศึกษา ใช้.. กับ.. ๒.กรอบงาน

6 มิตรภาพ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษา •ไทย •จีน •อาเซียน •การค้าระหว่างประเทศ •การค้าชายแดน •การค้าชายฝั่ง •การขนส่ง •การผลิตสินค้า •การเป็นตัวแทนทาง การค้า •การท่องเที่ยว •ฯลฯ •การดูงาน •การฝึกอบรม •การสัมมนา •การจัดทำหลักสูตร •การผลิตตำรา •การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่าง ประเทศ •ฯลฯ ความสัมพันธ์ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมกันระหว่าง ไทย-จีน-อาเซียน ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน

7 ๓.ฐานคิดการทำงานภายใต้ กรอบอำนาจและหน้าที่ ๔ ฐานคิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องการให้กลุ่มประเทศอาเซียนแข็งแกร่ง ที่สร้าง ความสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือ ๓ ด้าน หรือ ๓ เสาหลักร่วมกันคือว่าด้วย ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และจีนใต้หวัน ที่มี ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยและกลุ่มอาเซียน ซึ่ง มิได้ต่างจากกลุ่มประเทศอาเซียนแต่อย่างใด มิหนำซ้ำ ประเทศจีนยังเป็นพี่เบิ้ม ของเอเชียที่คอยถ่วงดุลกับกลุ่มหาอำนานอกอาเซียน มิให้เสียดุลในหลายๆ ด้านด้วยซ้ำ อำนาจรัฐ ที่ให้อำนาจคณะกรรมาธิการผ่านคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภา ผู้แทนราษฎร โดยมีรัฐบาลรองรับในการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรม ศักยภาพและความสามารถของประธานอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาแต่ละท่าน ในคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ล้วนมีความพร้อมในทุกด้านที่จะผลักดันให้ทุก ภารกิจไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔

8 ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ๔.ภารกิจที่ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบงานและอำนาจหน้าที่ กรอบงานทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ภารกิจทั้ง ๒ ด้านจะต้องไปด้วยกัน คือการให้ความรู้คู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏหลักสูตรและสถาบันการ ศึกษา ที่ให้การศึกษาเชิงปฏิบัติในเรื่องของการค้า การพานิช การจัดการให้การศึกษาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ในทุกรูปแบบกับการค้าทุก ประเภท การผลิต การส่งออก การนำเข้า การท่องเที่ยวและการเป็นผู้แทนทาง การค้าที่คนไทยที่ทำการค้าต้องรู้ทันธุรกิจการค้าในระดับสากล

9 ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ๕.โครงสร้างการทำงานของความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

10 ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน หลังจากได้รับการอนุมัติแผนงานจากกรรมาธิการต่างประเทศและรัฐบาล โครงสร้างและองค์ประกอบ ของอนุกรรมการ ๔ ฝ่าย

11 ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ๖.แผนปฏิบัติงานทั้งระบบ จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มเสนอคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ต้องนำเสนอคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการขั้นต่อไป คือการรวบรวมเอกสารจากคณะทำงานอนุกรรมาธิการ ๔ ฝ่าย ซึ่งมี โครงการและภารกิจย่อยประกอบ ตามแผนภูมิโครงสร้างในข้อ ๕ ที่แต่ละฝ่ายส่งมาแล้ว จัดพิมพ์เย็บเล่มส่งประธานกรรมาธิการ ดำเนินการต่อไป

12 จีน อาเซียน ไทย พัฒนาคน • การค้า • การวิจัยทางการค้า • กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า • ภาษา • สังคมวัฒนธรรม • การเป็นผู้แทนทางการค้า • การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา • ฯลฯ หลักสูตร • การค้า • การวิจัย • กฎหมาย • ภาษา • สังคมวัฒนธรรม • ฯลฯ พัฒนาเศรษฐกิจและการค้า • การค้าชายแดน • การค้าชายฝั่ง • การผลิตสินค้า • สินค้ายกเลิกภาษี • การขนส่ง • การท่องเที่ยว • ฯลฯ การท่องเที่ยว • สถานที่ท่องเที่ยว • โรงแรมที่พัก • สินค้าของฝาก ของที่ระลึก • กฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว • ฯลฯ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการ พัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ตัวอย่างภารกิจที่สัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน-อาเซียน ภายใต้กรอบคิดในการทำงาน

13 (กลุ่มจังหวัดชายแดนและชายฝั่งของไทย) ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน ตัวอย่างภารกิจที่สัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน-อาเซียน ภายใต้กรอบคิดในการทำงาน

14 ความสัมพันธ์ไทย-จีน-อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมาธิการความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพ ไทย-จีน-อาเซียน ตามประกาศกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google