งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การก่อตั้งประชาคม อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. สุภัสสร เกิดรัตนศักดิ์ ด. ญ. ลักษิกา บูรณศักดิ์ศรี เสนอ คุณครูสกุณา กวินยั่งยืน โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การก่อตั้งประชาคม อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. สุภัสสร เกิดรัตนศักดิ์ ด. ญ. ลักษิกา บูรณศักดิ์ศรี เสนอ คุณครูสกุณา กวินยั่งยืน โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การก่อตั้งประชาคม อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. สุภัสสร เกิดรัตนศักดิ์ ด. ญ. ลักษิกา บูรณศักดิ์ศรี เสนอ คุณครูสกุณา กวินยั่งยืน โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

2 ความเป็นมา และ ความสำคัญ  เนื่องจากว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงได้มี การรวมตัวของประเทศเพื่อนบ้านและได้คิดริเริ่มการ ก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อช่วยกันสร้างประเทศ เพื่อนบ้านนั้น ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และควมมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความ เจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบพื้นฐานของความ เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ สมาชิก

3 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สมาคมอาเซียนและสมาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

4 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง  วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด ๗ วัตถุประสงค์ ได้แก่ ๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม ๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร ๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย ๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการค้า การคมนาคม การสื่อสาร และ ปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต ๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่าง ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

5 อุปกรณ์ และ วัสดุที่ใช้ใน การศึกษา  การศึกษาเรื่องการก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีอุปกรณ์และ วิธีการศึกษาดังนี้ อุปกรณ์ ๑. หนังสืออาเซียนศึกษา ม. ๑ - ๓ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ๒. แท็บเล็ท ๓. เครื่องเขียน

6 วิธีการศึกษา ๑. หาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ๒. เลือกหัวข้อที่สนใจและขอคำแนะนำจากครู ๓. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต ๔. สรุปเนื้อหาและเรียบเรียงข้อมูล ๕. นำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นโครงงาน

7 ผลการศึกษา  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้น โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลง นามครั้งแรกโดย ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย บรูไนดารุสซา ลามได้ลงนามเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ ๗ ต่อมาลาวและพม่าได้มาลง นามเข้ามาเป็นสมาชิกประเทศที่ ๘ และ ๙ ตามลำดับกันมา และ สุดท้ายกัมพูชาได้ลงนามเป็นสมาชิกประเทศที่ ๑๐ ประชาคมอาเซียน ได้มีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๔๒

8 ข้อเสนอแนะ  ๑. ควรศึกษาเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากสมาคมอาเซียนน  ๒. ควรจะนำโครงงานนี้ไปศึกษาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆกันในอีก ๒ ปีข้างหน้า

9 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การก่อตั้งประชาคม อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. สุภัสสร เกิดรัตนศักดิ์ ด. ญ. ลักษิกา บูรณศักดิ์ศรี เสนอ คุณครูสกุณา กวินยั่งยืน โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google