งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารความร่วมมือทาง วิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารความร่วมมือทาง วิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารความร่วมมือทาง วิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Knowledge Sharing โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันราม จิตติ

2 การขับเคลื่อนการพัฒนาครูและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส ด้วยการจัดการความรู้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย  1. เพื่อใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนในการพัฒนาครูให้สามารถพัฒนา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทยที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน ออกเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส  2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา ภาษาไทยและกลุ่มสาระอื่นๆที่โรงเรียนกำหนด เป็นเป้าหมายในการพัฒนา  3. เพื่อขยายผลและพัฒนาระบบการจัดการ จัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด นราธิวาส

4 โรงเรียนในเครือข่าย  โรงเรียนในโครงการ 31 โรง  เขต 1 =7  เขต 2 = 11  เขต 3 = 13  เป็นโรงเรียนในโครงการวิจัยปีที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน

5 ผลการพัฒนา ใช้ KM เป็นเครื่องมือ สร้างขุมความรู้ (Key Success Factor)

6 ขุม ความ รู้ Key Success Factor Core Competence แก่น ความรู้ Core Competence นวัตกรรมพัฒนาครูและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 การขับเคลื่อน KM การขับเคลื่อน KM เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ

8  ระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนแกนนำ แม่ข่าย การจัดการความรู้ ในทุกเขต พื้นที่การศึกษา  ภายในโรงเรียน นักวิจัยระดับโรงเรียนโรงละ 3 คนเป็นทีมขับเคลื่อน ขยายผลไปยังครู และกลุ่มสาระอื่นๆ  ระดับเขตพื้นที่ เขต 1 และ เขต 3 มีศึกษานิเทศก์เขตละ 1 ท่าน เขต 2 มีรอง ผอ. เขต 1 ท่าน เป็นผู้เชื่อมต่อ ประสานงาน และเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการ เขต 1 และ เขต 3 มีศึกษานิเทศก์เขตละ 1 ท่าน เขต 2 มีรอง ผอ. เขต 1 ท่าน เป็นผู้เชื่อมต่อ ประสานงาน และเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการ  ภายนอกโรงเรียน ภาคบริหารการศึกษา มอ ปัตตานี นักวิจัยภายนอก เครือข่ายวิชาการ Web Site Eduit.pn.psu.ac.th/kroonara Eduit.pn.psu.ac.th/kroonara

9 นวัตกรรมครู  คำถามแบบเดิม  ไม่รู้จะสอนอย่างไร ให้เด็กเข้าใจ ให้เด็ก อ่านออก เขียนได้ • คำถามแบบ KM  เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็น เพราะอะไร  คนที่สอนแล้วเด็กอ่านออกเขียนได้ เขาสอนอย่างไร

10 ตัวอย่างนวัตกรรม  ศึกษานิเทศก์ของเขต 1 เขตพื้นที่จัดสรร งบประมาณให้โรงเรียน จัดทำเอกสารที่เป็น นวัตกรรมวิธีสอนภาษาไทยเน้นการอ่านออก เขียนได้  โรงเรียนในเขต 2 อำเภอสุไหงปาดี รวมกลุ่ม โดยใช้งบประมาณจากที่ได้รับจัดสรรจาก โครงการวิจัย เลือกโรงเรียนในเครือข่ายเป็น ศูนย์การพัฒนา  การขยายผลการพัฒนาของโรงเรียนบ้านบาง ขุนทอง ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในช่วงชั้นที่ 1 โดยกำหนดเวลาเรียนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น

11 นวัตกรรมการจัดการความรู้ในสภาพการทำงาน ปกติของโรงเรียน การบ่งชี้ความรู้ที่ จำเป็นต้องมี (Knowledge Identification) การสร้างและแสวงหา ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การเรียนรู้ (Learning) บทบาท ผู้บริหาร คุณภาพ กาครู คุณภาพ นักเรียน

12 รายงานการวิจัย  1. เขียนปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ปัญหาของเด็กปัญหาของครู 2. เขียนเรื่อง วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ 3. เขียนความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เขียนวิธีการนำความรู้ไปใช้ ปัญหาขณะใช้ความรู้ 5. เขียนบอกวิธีการแก้ปัญหา บอกวิธีการใหม่ 6. เขียนผลที่เกิดขึ้น ระดับโรงเรียน ระดับครู ระดับนักเรียน ลงมือทำต่อไปจาก 1-6 ใช้เวปไซต์ให้เป็นประโยชน์ข้อควรจำเขียนทุกครั้งที่ทำ


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารความร่วมมือทาง วิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google