งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนกิจกรรม / โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 27 กิจกรรม ทั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนกิจกรรม / โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 27 กิจกรรม ทั้งนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนกิจกรรม / โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 27 กิจกรรม ทั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า จำนวน 8 กิจกรรม และเป็นการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทางการศึกษา จำนวน 19 กิจกรรม โดยสรุปคิด เป็นร้อยละ 225 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีอาจารย์ เป็นกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ ร้อยละ 13.13 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีการนำองค์ ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ วิชาชีพทางด้านศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ เรียนการสอนและการวิจัย / สร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและ มูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ สังคมและชุมชน เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 24,515.58 บาท

2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ คณะฯ มีข้อมูลที่มีมาตรฐาน เช่น ศิลปนิพนธ์ในแต่ ละสาขาวิชา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับชาติ รวมถึง การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ( มอ. วิชาการ ) และทำหน้าที่ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวผ่าน www. ของคณะฯ ในเบื้องต้น คณะฯ เน้นการให้บริการแบบให้เปล่า ซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก แก่ชุมชนและสังคม ต่อมาคณะฯ เริ่มมีการกำหนดค่าบริการเพื่อเป็นรายรับ สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติม ตลอดจน การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ซึ่งมีรายรับจากการ ให้บริการวิชาการเป็นจำนวนเงิน 22,580 บาท และใน อนาคต คณะฯมีแผนการให้บริการวิชาการอย่างเป็น ระบบต่อไป

3 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ นอกจากนี้ คณะฯยังมีเครือข่ายโดยให้ความ ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชน เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำของคณะฯ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ พิเศษของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำการสอน ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการ บริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนกิจกรรม / โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 27 กิจกรรม ทั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google