งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์การคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์การคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์การคิด
KTA Model บทที่ ๑ วิทยาศาสตร์การคิด KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

2 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ความจริงของความหมายในการวางแผนกลยุทธ์
วิทยาศาสตร์การคิด KTA Model การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ความจริงของความหมายในการวางแผนกลยุทธ์ คิดให้ได้อย่างที่ฝัน เขียนให้ได้อย่างที่คิด พูดให้ได้อย่างที่เขียน ทำให้ได้อย่างที่พูด KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

3 หลักการพื้นฐานการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ในเกมสร้างรายได้จากมูลค่าทางการค้า
มีระบบ (SYSTEM) มีความต่อเนืองในกิจกรรม (PRACTICE) อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีขีดจำกัด (UNLIMITED THOUGHT) มีความสามารถในการปรับในรายละเอียด (INFLECTED) องค์กรต้องมีความเป็นอัจฉริยะ (GENIUS) หรือความโดดเด่นในธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย คำถาม : องค์กรจะมีคุณสมบัติดั่งกล่าวได้อย่างไร KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

4 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์
วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์ : ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตผลของการทดลอง มีโครงสร้าง มีระบบ สามารถวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ และพิสูจน์วิจัยได้ เป็นสากลเพื่อเข้าใจธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยี : การประยุกต์วิทยาศาสตร์หลายสาขาเพื่อนำผลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภูมิปัญญา : ความรู้ที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ที่ถูกสะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน เพื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแบบยั่งยืน เป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี วิทยาศาสตร์การคิด : เป็นการคิดแบบมีโครงสร้าง มีระบบ สามารถวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ พิสูจน์ วิจัยได้ เป็นสากล เพื่อเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการคาดหมายในอนาคตด้วยเหตุผล KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

5 วงจรทดสอบการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์
ทฤษฏี ข้อสรุปทางความคิด ตั้งสมมุติฐานที่จะนำไปปฏิบัติ สมมุติฐาน คาดการณ์แผนงานที่แก้ปัญหา ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ดีขึ้น ข้อสรุป ผลลัพธ์เป็นไปตามทฤษฏี ผลลัพธ์ ประเมินผลที่ได้จากการทดสอบ การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อสมมุติฐาน KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

6 กระบวนการแก้ปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านลบ(อดีต) ปัจจุบัน ด้านบวก(อนาคต) เข้าใจข้อมูล ความสามารถในการคาดการณ์ ปัญหา วัตถุประสงค์ KPI ช่องว่างของปัญหา ทิศทางการเปลี่ยนแปลง สาเหตุ แผนงาน ความคิดสร้างสรรค์ KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์การคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google