งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 1 บทที่ ๑ วิทยาศาสตร์การคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 1 บทที่ ๑ วิทยาศาสตร์การคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 1 บทที่ ๑ วิทยาศาสตร์การคิด

2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 2 KTA Model การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ความจริงของความหมายในการวางแผนกลยุทธ์ คิดให้ได้อย่างที่ฝัน คิดให้ได้อย่างที่ฝัน เขียนให้ได้อย่างที่คิด เขียนให้ได้อย่างที่คิด พูดให้ได้อย่างที่เขียน พูดให้ได้อย่างที่เขียน ทำให้ได้อย่างที่พูด ทำให้ได้อย่างที่พูด

3 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 3 KTA Model หลักการพื้นฐานการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ในเกมสร้างรายได้จากมูลค่าทางการค้า  มีระบบ (SYSTEM)  มีความต่อเนืองในกิจกรรม (PRACTICE) อยู่เสมอ  มีความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีขีดจำกัด (UNLIMITED THOUGHT)  มีความสามารถในการปรับในรายละเอียด (INFLECTED)  องค์กรต้องมีความเป็นอัจฉริยะ (GENIUS) หรือความ โดดเด่นในธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย  คำถาม : องค์กรจะมีคุณสมบัติดั่งกล่าวได้อย่างไร

4 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 4 KTA Model วิทยาศาสตร์การคิด วิทยาศาสตร์ : ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตผลของการทดลอง มีโครงสร้าง มี ระบบ สามารถวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ และพิสูจน์วิจัยได้ เป็นสากลเพื่อเข้าใจ ธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ : ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตผลของการทดลอง มีโครงสร้าง มี ระบบ สามารถวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ และพิสูจน์วิจัยได้ เป็นสากลเพื่อเข้าใจ ธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยี : การประยุกต์วิทยาศาสตร์หลายสาขาเพื่อนำผลไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และปัจจัยแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เทคโนโลยี : การประยุกต์วิทยาศาสตร์หลายสาขาเพื่อนำผลไปใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และปัจจัยแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภูมิปัญญา : ความรู้ที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ที่ถูก สะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน เพื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแบบ ยั่งยืน เป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี ภูมิปัญญา : ความรู้ที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ที่ถูก สะสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน เพื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นแบบ ยั่งยืน เป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี วิทยาศาสตร์การคิด : เป็นการคิดแบบมีโครงสร้าง มีระบบ สามารถวิเคราะห์ สืบหาสาเหตุ พิสูจน์ วิจัยได้ เป็นสากล เพื่อเข้าใจธรรมชาติของการ เปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการคาดหมายในอนาคตด้วยเหตุผล วิทยาศาสตร์การคิด : เป็นการคิดแบบมีโครงสร้าง มีระบบ สามารถวิเคราะห์ สืบหาสาเหตุ พิสูจน์ วิจัยได้ เป็นสากล เพื่อเข้าใจธรรมชาติของการ เปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการคาดหมายในอนาคตด้วยเหตุผล

5 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 5 KTA Model วงจรทดสอบการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทฤษฏี ข้อสรุปทางความคิด ตั้งสมมุติฐานที่จะนำไปปฏิบัติ สมมุติฐาน คาดการณ์แผนงานที่แก้ปัญหา ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ดีขึ้น การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อสมมุติฐาน ผลลัพธ์ ประเมินผลที่ได้จากการทดสอบ ข้อสรุป ผลลัพธ์เป็นไปตามทฤษฏี

6 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 6 KTA Model กระบวนการแก้ปัญหาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ด้านลบ ( อดีต ) ด้านบวก ( อนาคต ) ปัญหา สาเหตุ วัตถุประ สงค์ แผนงาน ช่องว่างของ ปัญหา ทิศทางการ เปลี่ยนแปลง ปัจจุ บัน ความสามารถในการคาดการณ์ เข้าใจข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ KPI


ดาวน์โหลด ppt KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ 1 บทที่ ๑ วิทยาศาสตร์การคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google