งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community บรรยายโดย นายสุทยุต พูลสมบัติ นายสุทยุต พูลสมบัติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community บรรยายโดย นายสุทยุต พูลสมบัติ นายสุทยุต พูลสมบัติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community บรรยายโดย นายสุทยุต พูลสมบัติ นายสุทยุต พูลสมบัติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

2 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 10 ประเทศ ในปี 2558 หรือ อาเซียน 10 ประเทศ ในปี 2558

3 วัตถุประสงค์ AEC เพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า และ การลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะ ไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชาชนใน ประเทศ และลดช่องว่างการเหลื่อม ล้ำทางสังคมให้น้อยลง

4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน AEC มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เพื่อความเสมอภาคการแข่งขัน ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจ ให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อไปสู่การเจรจาการค้าโลก (WTO) เพื่อไปสู่การเจรจาการค้าโลก (WTO)

5 ประชาคมอาเซียน (AC: ASEAN Community ) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) 2. ประชาคมสังคม - วัฒนธรรม (ASCC) 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) AEC Blueprint AEC Scorecard AEC Scorecard

6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) AEC Blueprint เป็น แผนดำเนินงานในด้าน เศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อมองให้เห็นการดำเนินงานใน ภาพรวมที่จะนำไปสู่ AEC ในปี ค. ศ. 2015 AEC Blueprint เป็น แผนดำเนินงานในด้าน เศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อมองให้เห็นการดำเนินงานใน ภาพรวมที่จะนำไปสู่ AEC ในปี ค. ศ. 2015 AEC Scorecard เป็น เครื่องมือในการติดตาม ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน AEC Scorecard เป็น เครื่องมือในการติดตาม ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน

7 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้า และบริการได้ อย่างหลากหลาย และสามารถเดินทางไป อาเซียนได้อย่างสะดวกเสรีมากขึ้น

8 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ เพราะจะ ถูกแย่งชิงจากคู่แข่งนำเข้า

9 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร คือ ต้อง ปรับปรุงผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อการ ส่งออก

10 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางปรับตัวของสหกรณ์ คือ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานตามคำรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการ เชื่อมโยงเครือข่าย ข้อควรปฏิบัติก่อนเจาะตลาดเป้าหมายในยุค AEC สำหรับ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพฯ ต้องเตรียม คือ 1. ศึกษาหาความรู้ข้อมูลของตลาดเป้าหมาย ในแต่ละประเทศ คู่ค้าในอนาคต 2. ศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯ เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเจรจาธุรกิจกันต่อไป

11 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารการตลาดของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ฯ ในยุค AEC จะต้องศึกษาทางการตลาด และผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ควรจะต้องพิจารณาถึง ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้สอดคล้องกับรสนิยม ของผู้บริโภคแต่ละประเทศ 2. การแสดงข้อความบนผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ รายละเอียด คำอธิบายต้องชัดเจนและถูกต้องตามกฎระเบียบของ ประเทศนั้น

12 Asean Economic Community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารการตลาดของสหกรณ์ในยุค AEC 1. ต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในด้าน การผลิตและการตลาด 2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ดำเนินการตลาดโดย พึ่งพากันเอง 3. การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ 4. ประยุกต์แนวคิดทางการตลาด ได้แก่ 4p 4c เข้ามาในการบริหารการตลาด 5. สร้างตราสินค้าของสหกรณ์ให้มีขึ้น

13 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย เรื่อง AEC Asean Economic Community บรรยายโดย นายสุทยุต พูลสมบัติ นายสุทยุต พูลสมบัติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google