งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านการบริการวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านการบริการวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550-2553)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1. การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การผลิตบัณฑิต ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

4 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า
ด้านการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีชุมชนต้นแบบของการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ชุมชน

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ หน่วยงานกลางให้มีภารกิจครอบคลุม จัดระเบียบการรับงานบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรหรือระบบงานเชื่อมโยงการบริการของส่วนราชการต่างๆ เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัด กรรมการองค์กรภายนอก

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของสถาบันยุทธศาสตร์ โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบในภาคอีสาน ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบริการวิชาการ เชื่อมโยงการบริการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก โครงการปรับปรุงแผนแม่บทการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ

8 หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันสันติศึกษา คณะวิชาต่างๆ และวิทยาเขตหนองคาย โรงพยาบาลต่างๆ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

9 ที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โครงการประจำของศูนย์บริการวิชาการ - โครงการชุมชนต้นแบบ - โครงการตามภารกิจของคณะ 2. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 3. งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

10 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านการบริการวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google