งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550-2553)

3 1. การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การผลิตบัณฑิต ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3. การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ 4. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขัน 5. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ด้าน

4 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า มีชุมชนต้นแบบของการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ชุมชน ด้านการบริการวิชาการและทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 2.หน่วยงานกลางให้มีภารกิจครอบคลุม 3.จัดระเบียบการรับงานบริการวิชาการ 4.พัฒนาบุคลากรหรือระบบงานเชื่อมโยงการบริการของส่วน ราชการต่างๆ 5.เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 6.มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัด 7.กรรมการองค์กรภายนอก

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 8.บทบาทของสถาบันยุทธศาสตร์ 9.โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบในภาคอีสาน 10.ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน 11.สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบริการวิชาการ 12.เชื่อมโยงการบริการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 13.การถ่ายทอดเทคโนโลยี 14.ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ

7 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.โครงการปรับปรุงแผนแม่บทการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ สร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 3.โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการและวิชาชีพที่ ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

8 1.ศูนย์บริการวิชาการ 2.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5.สถาบันสันติศึกษา 6.คณะวิชาต่างๆ และวิทยาเขตหนองคาย 7.โรงพยาบาลต่างๆ 8.สถาบันวิจัยและพัฒนา 9.สำนักงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ 10.ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง หน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ

9 1.งบประมาณแผ่นดินผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น - โครงการประจำของศูนย์บริการวิชาการ - โครงการชุมชนต้นแบบ - โครงการตามภารกิจของคณะ 2. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 3. งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาของงบประมาณ

10 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google