งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุน ปัจจัยชีวภัณฑ์ควบคุม ศัตรูพืช. 1. การจัดทำแปลงเรียนรู้เน้นหนักการใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย ดำเนินการ 134 จุดทั่ว ประเทศ ดังตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุน ปัจจัยชีวภัณฑ์ควบคุม ศัตรูพืช. 1. การจัดทำแปลงเรียนรู้เน้นหนักการใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย ดำเนินการ 134 จุดทั่ว ประเทศ ดังตาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุน ปัจจัยชีวภัณฑ์ควบคุม ศัตรูพืช

2 1. การจัดทำแปลงเรียนรู้เน้นหนักการใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย ดำเนินการ 134 จุดทั่ว ประเทศ ดังตาราง ศูนย์บริหารศัตรูพืชจำนวนแปลง นำร่อง ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด ขอนแก่น 20 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด สงขลา 10 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด พิษณุโลก 18 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด เชียงใหม่ 16 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด นครราชสีมา 18 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด ชัยนาท 18 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด สุพรรณบุรี 16 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด สุราษฏร์ธานี 9 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด ชลบุรี 9

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน - จังหวัดคัดเลือกจุดดำเนินการตาม เป้าหมายที่ได้รับ จัดส่งให้ศูนย์ บริหารศัตรูพืช เลือกแปลงใกล้เคียง กับแปลงพยากรณ์ - ศูนย์ ฯ ประสานจังหวัด ( ผู้รับผิดชอบปศ.) และวางแผนการ จัดทำ แปลงเรียนรู้ ฯ - ดำเนินการตามแผน - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ก 1/1

4 2. สนับสนุนชีวภัณฑ์ในกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป้าหมาย 14,829 จุดดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน - ผลจากการติดตามสถานการณ์ ของแปลงเรียนรู้ มีแนวโน้มที่จะเกิด การระบาดของศัตรูพืชและเกษตรกร พิจารณาความต้องการใช้ชีวภัณฑ์ แจ้งศูนย์บริหารศัตรูพืช ( ผ่านจังหวัด ) ทราบ - ศบพ. ให้การสนับสนุนปัจจัยชีว ภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ในการ ถ่ายทอดให้เกษตรกรสมาชิกได้รู้จัก และตัดสินใจใช้

5 3. สนับสนุนเกษตรกรผลิตขยาย ปัจจัยชีวภัณฑ์ใช้เองในพื้นที่ เป้าหมาย 30 กลุ่มเกษตรกร เงื่อนไข 1) การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ - พื้นที่ปลูกพืชของสมาชิกหรือ เกษตรกรใกล้เคียงมีปัญหาศัตรูพืช ระบาดและสามารถควบคุมได้ด้วย ชีวภาพ - เกษตรกรมีความสนใจที่จะ รวมกลุ่มกันผลิตขยาย - มีการจัดการบริหารจัดการที่ เป็นระบบ และมีความต่อเนื่องในการ วางแผนการผลิตขยาย

6 2) ชนิดศัตรูธรรมชาติที่เกษตรกร สามารถผลิตได้และชนิดศัตรูพืช ที่ เข้าทำลาย ชนิดศัตรู ธรรมชาติ ชนิดศัตรูพืช เชื้อราไตร โครเดอร์มา เชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน เชื้อราบริววา เรีย แมลงปากดูด เช่น เพลี้ย แมลงหาง หนีบ แมลงทั่วไปที่มีขนาดเล็ก เชื้อไวรัส เอ็น พี วี หนอนกระทู้หอม หนอน กระทู้ผัก และหนอนเจาะ สมอฝ้าย หมายเหตุ ชนิดศัตรูธรรมชาติที่เลือก ผลิตไม่ขึ้นกับชนิดพืช ขึ้นกับชนิด ศัตรูพืชที่ต้องการควบคุม

7 3) กลุ่มเกษตรกรได้อะไรจาก การเข้าร่วมกิจกรรม - การฝึกอบรมการผลิต การ ใช้ประโยชน์จาก ชีวภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ - หัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือพ่อแม่ พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ ที่ต้องการ - วัสดุที่จำเป็นบางรายการ

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน - จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ตามเงื่อนไขข้างต้น แจ้งศูนย์ บริหารศัตรูพืช - ศูนย์บริหารศัตรูพืช รวบรวม วิเคราะห์และเรียงลำดับ ความจำเป็นในการให้การ สนับสนุน แจ้งให้ส่วนบริหาร ศัตรูพืชโอนจัดสรร งปม.

9 - ส่วนบริหารศัตรูพืชพิจารณา โอนจัดสรร งปม. ให้ศูนย์ฯดำเนินการ - ศูนย์บริหารศัตรูพืชประสาน จังหวัดและกลุ่มเกษตรกร ( จุดดำเนินการ ) วางแผนการให้ ความรู้และสนับสนุนการ ผลิตขยาย ** ศูนย์บริหารศัตรูพืชร่วมกับ จังหวัดติดตามผลการ ดำเนินงานของกลุ่ม เกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุน ปัจจัยชีวภัณฑ์ควบคุม ศัตรูพืช. 1. การจัดทำแปลงเรียนรู้เน้นหนักการใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เป้าหมาย ดำเนินการ 134 จุดทั่ว ประเทศ ดังตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google