งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ 2. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 3. มีองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์และสามารถถ่ายทอดได้ 4. พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

2 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ปี 2553(12 ศูนย์) หลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากตำบลที่ดำเนินโครงการศูนย์เครือข่าย เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

3 3. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2553
คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 1. ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง 2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม 3. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ

4 3. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2553
หลักเกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) การทำหน้าที่อาสาปศุสัตว์ คะแนน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 20 คะแนน ความประพฤติ คะแนน บุคลิกภาพ คะแนน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คะแนน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน รวม คะแนน หมายเหตุ : โหลดใบสมัครใน เว็บไซต์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552

5 4. โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา
กิจกรรม : 1. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 3 กลุ่ม(กลุ่มเดิม 2 กลุ่ม/ กลุ่มใหม่ 1 กลุ่ม) 2. ฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือ จำนวน ราย(กลุ่มละ 40 ราย) 3. ฝึกอบรมการใช้แรงงานกระบือ จำนวน 15 ราย(กลุ่มละ 5 ราย) 4. สร้างยุวชนคนรักควายในโรงเรียน จำนวน 3 โรง(กลุ่มละ 1 โรง) แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

6 5. ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ปี 2553
หลักสูตร พื้นฐาน อาสาปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย ระยะเวลา วัน หลักสูตร ทบวนอาสาปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย ระยะเวลา 1 วัน หมายเหตุ : เป้าหมายการฝึกอบรมต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

7 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์
กิจกรรม : 1. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 2. คัดเลือกเกษตรกร 3. จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์ หมายเหตุ : เป็นโครงการบูรณาการระหว่าง สปก. กษ. สก. เมื่อได้เป้าหมายแล้วจะได้แจ้งอำเภอเป้าหมายทราบ

8 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
7. การเตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี (พัฒนาระบบโคนม) กิจกรรม : 1. ตรวจประเมินฟาร์ม จำนวน ฟาร์ม 2. พัฒนาสู่การจัดการฟาร์มที่ดี จำนวน 20 ฟาร์ม 3. จัดตั้งฟาร์มสาธิตต้นแบบ จำนวน 2 ฟาร์ม แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

9 8. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
กิจกรรม : 1. ประกวดหมู่บ้าน ธนาคารโค-กระบือ จำนวน 1 กลุ่ม 2. ประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกรธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ 4. ให้คำแนะนำและติดตาม จำนวน 12 ครั้ง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม

10 9. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
9. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง กิจกรรม : 1. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยเน้นปัญหาเร่งด่วน 2. เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่

11 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
10. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : 1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างครือข่ายพื้นที่การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ราย 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ ตุลาคม


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google