งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบ ผลสำเร็จ 2. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบ ผลสำเร็จ 2. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบ ผลสำเร็จ 2. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 3. มีองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ และสามารถถ่ายทอดได้ 4. พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของ ชุมชน แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552

2 2. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ปี 2553(12 ศูนย์ ) หลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดเลือกจากตำบลที่ดำเนิน โครงการศูนย์เครือข่าย คัดเลือกจากตำบลที่ดำเนิน โครงการศูนย์เครือข่าย เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552

3 คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 1. ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง 2. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมี จริยธรรม 3. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การ ยอมรับ 3. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2553

4 หลักเกณฑ์การพิจารณา ( คะแนน ) 1. การทำหน้าที่อาสาปศุสัตว์ 25 คะแนน 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 20 คะแนน 3. ความประพฤติ 15 คะแนน 4. บุคลิกภาพ 15 คะแนน 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 คะแนน 6. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน รวม 100 คะแนน หมายเหตุ : โหลดใบสมัครใน เว็บไซต์ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 3. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2553

5 กิจกรรม : 1. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือจำนวน 3 กลุ่ม ( กลุ่มเดิม 2 กลุ่ม / กลุ่มใหม่ 1 กลุ่ม ) กลุ่มใหม่ 1 กลุ่ม ) 2. ฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือ จำนวน 120 ราย ( กลุ่มละ 40 ราย ) 3. ฝึกอบรมการใช้แรงงานกระบือจำนวน 15 ราย ( กลุ่มละ 5 ราย ) 4. สร้างยุวชนคนรักควายในโรงเรียน จำนวน 3 โรง ( กลุ่มละ 1 โรง ) แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 4. โครงการพลิกฟื้น ธนาคารควายไถนา

6 1. หลักสูตร พื้นฐาน อาสาปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย ระยะเวลา 2 วัน 2. หลักสูตร ทบวนอาสาปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย ระยะเวลา 1 วัน ระยะเวลา 1 วัน หมายเหตุ : เป้าหมายการฝึกอบรมต้อง อยู่ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการ โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 5. ฝึกอบรมอาสาปศุ สัตว์ ปี 2553 5. ฝึกอบรมอาสาปศุ สัตว์ ปี 2553

7 กิจกรรม : 1. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 2. คัดเลือกเกษตรกร 3. จัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านปศุสัตว์ หมายเหตุ : เป็นโครงการบูรณาการ ระหว่าง สปก. กษ. สก. เมื่อได้เป้าหมายแล้วจะได้แจ้ง อำเภอเป้าหมายทราบ เมื่อได้เป้าหมายแล้วจะได้แจ้ง อำเภอเป้าหมายทราบ 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์

8 กิจกรรม : 1. ตรวจประเมินฟาร์มจำนวน 100 ฟาร์ม 2. พัฒนาสู่การจัดการฟาร์มที่ดี จำนวน 20 ฟาร์ม 3. จัดตั้งฟาร์มสาธิตต้นแบบจำนวน 2 ฟาร์ม แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 7. การเตรียมความพร้อมฟาร์มโคนม เข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี ( พัฒนาระบบโคนม )

9 กิจกรรม : 1. ประกวดหมู่บ้าน ธนาคารโค - กระบือ จำนวน 1 กลุ่ม 2. ประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกร ธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง 3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรราย ใหม่ 4. ให้คำแนะนำและติดตาม จำนวน 12 ครั้ง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 8. โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

10 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 4 ครั้ง กิจกรรม : 1. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ทางการเกษตร โดยเน้นปัญหาเร่งด่วน 2. เกษตรกรได้รับบริการทาง การเกษตรตามความต้องการและ ความเหมาะสมของพื้นที่ 9. คลินิกเกษตร เคลื่อนที่

11 กิจกรรม : 1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างครือข่าย พื้นที่การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 100 ราย 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / จัด นิทรรศการ จำนวน 1 ครั้ง แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 10. พัฒนาเกษตร อินทรีย์


ดาวน์โหลด ppt 1. โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบ ผลสำเร็จ 2. ทำการเกษตรแบบผสมผสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google