งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมือง ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมือง ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมือง ชลบุรี

2 แนวทางการปฏิบัติงานพัฒนา และส่งเสริมการเกษตรใน พื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนา / ขับเคลื่อน ศบกต. ให้มีความพร้อมการบริหาร จัดการส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรให้สามารถดำเนินการ ในพื้นที่ด้านต่างๆ

3 ข้อมูลด้านการเกษตร แนวทางการดำเนินงาน การบูรณาการร่วมกัน / การผ่านเข้าระบบ การใช้รหัสผ่าน 1. การสร้างความเข้าใจระหว่าง หน่วยงาน => กำหนดเป้าหมาย เช่น คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลใน ระดับตำบล หมู่บ้าน แนวทางการดำเนินงาน การบูรณาการร่วมกัน / การผ่านเข้าระบบ การใช้รหัสผ่าน 1. การสร้างความเข้าใจระหว่าง หน่วยงาน => กำหนดเป้าหมาย เช่น คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลใน ระดับตำบล หมู่บ้าน

4 ข้อมูลด้านการเกษตร 2. กำหนดชนิดข้อมูลที่ต้องการใช้ เช่น ทบ.01, ทพศ 3. ขั้นตอนการได้มาของข้อมูล - ศบกต. / คณะทำงาน / อปท. ระบุ บุคคลดำเนินการ - กำหนดแผน - การทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. กำหนดชนิดข้อมูลที่ต้องการใช้ เช่น ทบ.01, ทพศ 3. ขั้นตอนการได้มาของข้อมูล - ศบกต. / คณะทำงาน / อปท. ระบุ บุคคลดำเนินการ - กำหนดแผน - การทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

5 แผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล แนวทางการดำเนินงาน 1 ให้ อบต. แจ้งแผนการทำเวที ชุมชนเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรเข้าร่วม ในเวทีชุมชน 2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกษตรร่วม เป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ เหตุผล เพื่อให้แผนด้านการเกษตร ได้รับการพิจารณา แนวทางการดำเนินงาน 1 ให้ อบต. แจ้งแผนการทำเวที ชุมชนเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรเข้าร่วม ในเวทีชุมชน 2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกษตรร่วม เป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ เหตุผล เพื่อให้แผนด้านการเกษตร ได้รับการพิจารณา

6 การถ่ายทอดความรู้ มิติ

7 การถ่ายทอดความรู้ แนวทางการ ดำเนินงาน 1 กรณีตามแผน ดำเนินการตาม แผน แนวทางการ ดำเนินงาน 1 กรณีตามแผน ดำเนินการตาม แผน

8 2 กรณีไม่อยู่ในแผนงาน / โครงการ 2.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.2 สำรวจ / วิเคราะห์ความ ต้องการกลุ่ม 2.3 กำหนดแผนการถ่ายทอด - เรื่อง - ช่วงเวลา - จำนวนบุคคล - วิทยากร - สถานที่ 2 กรณีไม่อยู่ในแผนงาน / โครงการ 2.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.2 สำรวจ / วิเคราะห์ความ ต้องการกลุ่ม 2.3 กำหนดแผนการถ่ายทอด - เรื่อง - ช่วงเวลา - จำนวนบุคคล - วิทยากร - สถานที่

9 2.4 เตรียมความพร้อมของ ศูนย์บริการฯ เพื่อการถ่ายทอด ความรู้โดยพัฒนาความพร้อมของ จุดถ่ายทอด, เพิ่มทักษะของ วิทยากรประจำจุดถ่ายทอด เช่น การอบรมวิทยากรประจำ จุดถ่ายทอด เหตุผล เพื่อให้ ศบกต. เป็น ศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้สู่ เกษตรกรในพื้นที่ 2.4 เตรียมความพร้อมของ ศูนย์บริการฯ เพื่อการถ่ายทอด ความรู้โดยพัฒนาความพร้อมของ จุดถ่ายทอด, เพิ่มทักษะของ วิทยากรประจำจุดถ่ายทอด เช่น การอบรมวิทยากรประจำ จุดถ่ายทอด เหตุผล เพื่อให้ ศบกต. เป็น ศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้สู่ เกษตรกรในพื้นที่

10 การให้บริการด้านการเกษตร แนวทางการดำเนินงาน 1 กำหนดวันให้บริการ / กำหนดจุด - กำหนดให้ ศบกต. อยู่ใน อบต. - ให้ อบต. รับ ศบกต. เข้าไปอยู่ใน กลุ่มงานใด กลุ่มงานหนึ่งใน อบต. - ให้ อบต. จัดเจ้าหน้าที่ในการรับ ข้อมูล / ปัญหา จากเกษตรกร แนวทางการดำเนินงาน 1 กำหนดวันให้บริการ / กำหนดจุด - กำหนดให้ ศบกต. อยู่ใน อบต. - ให้ อบต. รับ ศบกต. เข้าไปอยู่ใน กลุ่มงานใด กลุ่มงานหนึ่งใน อบต. - ให้ อบต. จัดเจ้าหน้าที่ในการรับ ข้อมูล / ปัญหา จากเกษตรกร

11 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ เกษตรกร / ราษฎร แนวทางการดำเนินงาน 1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม 2 แจ้งฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ 3 ให้การสนับสนุนงบประมาณ เหตุผล เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้ ช่วยเหลือตนเองได้ แนวทางการดำเนินงาน 1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม 2 แจ้งฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ 3 ให้การสนับสนุนงบประมาณ เหตุผล เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้ ช่วยเหลือตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมือง ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google