งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหา โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ให้ประสบผลสำเร็จและความเข้มแข็งขององค์กร จัดเวทีชุมชนเพื่อหาข้อมูล ปัญหา แนวทางแก้ไข และการจัดทำแผนของชุมชน การวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และแต่ละหมู่บ้านในทุกๆ ด้าน สรุปประเมินผลกิจกรรมแต่ละปีให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ทราบ และวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ชื่อกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ อ.พรหมพิราม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ - ด้านพืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือกรอบ กระเจี๊ยบเขียว พริกแจว บวบ กล้วยน้ำว้า ชะอม เห็ดนางฟ้า เห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก - ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ดเทศ - ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในวงบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาในวงบ่อปูน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ การทำพริกแกงเผ็ด พริกลาบ พริกบอง แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตในแปลงของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และแปลงเครือข่ายของสมาชิกเกษตรกรในชุมชน , การแปรรูปกล้วย แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตกล้วยในแปลงเรียนรู้ และแปลงเครือข่ายของสมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ด้านปุ๋ย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอัดเม็ด การผลิตสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์ม่า และสารบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในแปลงศูนย์ฯ ได้แก่ ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอเรีย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ อ.พรหมพิราม ชื่อวิทยากรเกษตรกร - นายจรูญ พันอบ เป็นวิทยากรด้านการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด และการผลิตสารชีวภัณฑ์ - นายฉลาด อินทร์ใหญ่ ด้านการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า - นายประเจน ราศี ด้านประมง - นายประคอง ยอดวัน เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์และวิทยากรเกษตรกรด้านปศุสัตว์ - นายสมพร แหวนเงิน เป็นวิทยากรเกษตรกรรับผิดชอบแปลงบวบ และวิทยากรบรรยายสรุปประจำศูนย์เรียนรู้ฯ - นายสุพิต คจิรัตน์ วิทยากรรับผิดชอบแปลงแตงกวา

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึกอาชีพเกษตรที่หลากหลาย และเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่ตัวเกษตรกร นอกจากการศึกษาเรียนรู้แล้วยังสามารถฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้เพื่อทดลอง ทดสอบผล โดยไม่จำกัดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจน เกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจและสมัครใจสามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ และสามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้ในครัวเรือนของตนเอง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อฝึกปฏิบัติแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านด้วย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการเสริมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วย

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google