งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหา โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ให้ประสบผลสำเร็จและความ เข้มแข็งขององค์กร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมแก้ไขปัญหา โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ให้ประสบผลสำเร็จและความ เข้มแข็งขององค์กร จัดเวทีชุมชนเพื่อหาข้อมูล ปัญหา แนว ทางแก้ไข และการจัดทำแผนของชุมชน จัดเวทีชุมชนเพื่อหาข้อมูล ปัญหา แนว ทางแก้ไข และการจัดทำแผนของชุมชน การวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละ กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละ กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และแต่ละหมู่บ้านในทุกๆ ด้าน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และแต่ละหมู่บ้านในทุกๆ ด้าน สรุปประเมินผลกิจกรรมแต่ละปีให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ทราบ และวางแผนการ ปฏิบัติงานในปีต่อไป สรุปประเมินผลกิจกรรมแต่ละปีให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ทราบ และวางแผนการ ปฏิบัติงานในปีต่อไป

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ชื่อกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ อ. พรหมพิราม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ - ด้านพืช การปลูกพืชผักปลอด สารพิษ ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ กรอบ กระเจี๊ยบเขียว พริกแจว บวบ กล้วยน้ำว้า ชะอม เห็ดนางฟ้า เห็ดฟางใน ตะกร้าพลาสติก - ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงเป็ดเทศ - ด้านประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาใน กระชัง การเลี้ยงปลาในวงบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาในวงบ่อปูน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ การทำพริกแกงเผ็ด พริกลาบ พริกบอง แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตในแปลงของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ แปลงเครือข่ายของสมาชิกเกษตรกรใน ชุมชน, การแปรรูปกล้วย แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตกล้วยในแปลงเรียนรู้ และ แปลงเครือข่ายของสมาชิกในชุมชนและ ชุมชนใกล้เคียง ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ การทำพริกแกงเผ็ด พริกลาบ พริกบอง แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตในแปลงของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และ แปลงเครือข่ายของสมาชิกเกษตรกรใน ชุมชน, การแปรรูปกล้วย แบบครบวงจร โดยใช้ผลผลิตกล้วยในแปลงเรียนรู้ และ แปลงเครือข่ายของสมาชิกในชุมชนและ ชุมชนใกล้เคียง ด้านปุ๋ย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอัดเม็ด ด้านปุ๋ย ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยอัดเม็ด การผลิตสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์ม่า และ สารบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในแปลงศูนย์ฯ ได้แก่ ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอเรีย การผลิตสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์ม่า และ สารบิวเวอเรีย เพื่อใช้ในแปลงศูนย์ฯ ได้แก่ ไตรโครเดอร์ม่า บิวเวอเรีย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ อ. พรหมพิราม ชื่อวิทยากรเกษตรกร - นายจรูญ พันอบ เป็นวิทยากรด้าน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด และการผลิตสารชีวภัณฑ์ - นายฉลาด อินทร์ใหญ่ ด้านการเพาะ เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า - นายประเจน ราศี ด้านประมง - นายประคอง ยอดวัน เป็น อาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์และวิทยากร เกษตรกรด้านปศุสัตว์ - นายสมพร แหวนเงิน เป็นวิทยากร เกษตรกรรับผิดชอบแปลงบวบ และวิทยากร บรรยายสรุปประจำศูนย์เรียนรู้ฯ - นายสุพิต คจิรัตน์ วิทยากร รับผิดชอบแปลงแตงกวา

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึก อาชีพเกษตรที่หลากหลาย และ เป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่ตัว เกษตรกร นอกจากการศึกษา เรียนรู้แล้วยังสามารถฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้เพื่อ ทดลอง ทดสอบผล โดยไม่จำกัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจน เกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจและสมัครใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ได้ และสามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้ ในครัวเรือนของตนเอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึก อาชีพเกษตรที่หลากหลาย และ เป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแก่ตัว เกษตรกร นอกจากการศึกษา เรียนรู้แล้วยังสามารถฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้เพื่อ ทดลอง ทดสอบผล โดยไม่จำกัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะเป็นเกษตรกรที่ยากจน เกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจและสมัครใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ได้ และสามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้ ในครัวเรือนของตนเอง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อฝึก ปฏิบัติแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรแก่สมาชิกกลุ่ม แม่บ้านด้วย เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้และเพื่อใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ เป็นการเสริม รายได้และลดรายจ่ายใน ครัวเรือนด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อฝึก ปฏิบัติแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรแก่สมาชิกกลุ่ม แม่บ้านด้วย เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้และเพื่อใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ เป็นการเสริม รายได้และลดรายจ่ายใน ครัวเรือนด้วย

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google